Subtiele lichamen

Subtiele werelden:
3. Subtiele lichamen


Gebeurtenissen op het energetisch vlak

Je loopt door een winkelcentrum of supermarkt
en opeens word je duizelig en voel je je moe of zelfs uitgeput.
Of je begint vol enthousiasme een verhaal te vertellen
en van het ene moment op het andere ben je de draad kwijt.
Je weet zelfs niet meer waar jouw verhaal over ging.
Of je krijgt opeens vreselijke jeuk aan je neus
en het houdt maar niet op.
Of je voelt een steek in je voet, zo hard
dat het lijkt of je met een naald bent geprikt.
Of je krijgt plotseling pijn in je rug.
Het kan zelfs zijn dat je "au!" roept.
Of je denkt aan iemand en opeens heb je het gevoel
dat je bijna geen adem meer kunt halen.

Wat gebeurt hier toch allemaal? Allemaal verbeelding?
Dit zijn voorbeelden van gebeurtenissen op het subtiele vlak.
Schijnbaar heel gewoon, normaal en vaak voorkomend.
We zijn gewend er verder geen aandacht aan te geven.


Het onbewuste en subtiele energie

Het onbewuste heeft een plaaggeestige eigenschap:
als je het wil onderzoeken zal het zich niet zo maar voor je openen.
Er kan van alles en nog wat in zitten. Weet jij veel.

Esoterische scholen en spirituele tradities met hun visies op subtiele energie
kunnen met elkaar botsen. Soms is dat eerder een kwestie van definitie.
Zo kunnen de Engelse woorden soul (ziel), spirit (geest, spirituele essentie),
mind (verstandelijke vermogens; geest; informatieverwerkend bewustzijn van individu of groep),
consciousness (bewustzijn) en awareness (besef, bewustzijn)
worden gebruikt in uiteenlopende betekenissen,
die elkaar kunnen overlappen of zelfs tegenspreken.

Een groter probleem dan verschillen in definities en woordgebruik
zijn de verschillen in visies op de verhoudingen tussen dimensies,
verschillen in wereldbeelden: deels onbewuste aannames en overtuigingen.
Zo kan men astrale bestaansvelden beschouwen als een produkt van het fysieke vlak,
of als bewustzijnsniveaus met hun eigen bestaansrecht,
die geheel los van het fysieke vlak functioneren;
als gelijkwaardige niveaus van bewustzijn.
Sommigen vinden dat astrale bestaansniveaus parasiteren op fysieke levensvelden;
anderen menen dat astrale werelden als instrumenten van duistere krachten zijn ontworpen
om uitbuiting mogelijk te maken.
Elk onderliggend wereldbeeld bepaalt hoe je gebeurtenissen en mogelijke agenda's
binnen en buiten jezelf zult waarnemen en interpreteren.

Wie gelooft in een universele of kosmische kracht die goddelijk en licht is,
en wie zich onderwerpt aan wetten van karma en evolutie in tijd en ruimte,
heeft een geheel andere kijk op gebeurtenissen in deze werelden dan een gnosticus
die de gehele materiŰle schepping van tijd en ruimte
op multidimensionaal, multi-universeel en kosmisch niveau als corrupt beschouwt.


Etherisch en astraal lichaam

Onder subtiele energie wordt soms alle energie verstaan die niet fysiek is,
die niet met de zintuigen van deze materiele dimensie kan worden waargenomen.
Wie verder op onderzoek uit gaat zal merken dat deze definitie veel te ruim is.
Er is namelijk nogal veel dat buiten ons waarnemingsbereik als 3D-mens valt.
De woorden etherische, astrale en subtiele energie worden soms door elkaar gebruikt.
Hier volgen een aantal definities en beschrijvingen waarbij minimaal
het etherisch lichaam van het astrale lichaam wordt onderscheiden.


Montalk: Randwetenschappelijke kennis

Montalk.net is een voorbeeld van een website die manipulaties vanuit het duister aan de kaak stelt,
maar wel de evolutiegedachte binnen tijd en ruimte en de rechtvaardigheid van karmawetten verkondigt.
Jouw lichaam lijkt niet op jouw beredenerend vermogen of bewustzijn.
Dat laatste kan je niet wegen.
Om als bewustzijn of "mind" te kunnen werken met een fysiek lichaam
zijn er een paar tussenliggende verbindingsstations nodig.
Die staan bekend als het etherische lichaam en het astrale lichaam.
Ze hebben allebei de vorm aangenomen van het fysieke lichaam,
maar zijn ook in staat om zich door het bewustzijn te laten besturen.
Normaal kan je het etherische en het astrale lichaam niet zien,
maar met een speciaal soort zicht of bepaalde instrumenten kan je ze wel opmerken.

Het etherische lichaam wordt ook vaak het subtiele energielichaam genoemd.
Het ziet eruit als een spookachtige kopie van je fysieke lichaam.
Het is een energiepatroon dat de groei van de cellen van je fysieke lichaam aanstuurt,
organiseert, dat jou in leven houdt en gezond.
Je kunt het etherische lichaam vergelijken met een magneet
die een heleboel metalen vijlsel organiseert in een ordelijk patroon.
Het doet dat met al die cellen in je lichaam.
Zonder jouw etherische lichaam zou jouw fysieke lichaam uit elkaar vallen.
Mensen die een fysiek lichaamsdeel hebben verloren,
kunnen nog wel dat etherische lichaamsdeel voelen dat nog intact is.

Het etherische lichaam zit overdag vrij dicht bij het fysieke lichaam,
maar als je slaapt kan het zich gaan uitbreiden en er zelfs boven gaan hangen.
De energie van het etherische lichaam is levenskracht, vitale energie.

Nog minder fysiek dan het etherische lichaam, maar nog meer vervuld van energie
en verder ontwikkeld, is het astrale lichaam.
Dat verhoudt zich tot het etherische lichaam,
zoals het etherische lichaam zich verhoudt tot het fysieke lichaam.
Het astrale lichaam beinvloedt de vorm en het gedrag van het etherische lichaam.
Maar in plaats van uit levensenergie zoals het etherische lichaam
bestaat het astrale lichaam uit emotionele en scheppende energie.
Het beweegt en stuurt niet zozeer de cellen van je lichaam,
maar je gevoelens. De gevoelens die je hebt vinden hun weerslag
in de vorm en kleur van jouw astrale lichaam.
Maar omdat het astrale lichaam zo nauw in verbinding staat met jouw "mind",
het wezen van jouw bewustzijn, is de uiterlijke verschijningsvorm van jouw astrale lichaam
eerder symbolisch. Een woedend of kwaadaardig persoon zal er verwrongen en eng uitzien,
zelfs als zijn fysieke lichaam er normaal uit ziet.

Samengevat: de "mind" be´nvloedt het astrale;
het astrale be´nvloedt het etherische;
het etherische be´nvloedt het fysieke lichaam.
Langs deze weg kan een "mind" een fysiek lichaam besturen.

Deze omschrijving beschouwt de "mind" als bestuurder van het fysieke lichaam.
Die "mind" kan licht of duister van aard zijn.
De mind is als een bestuurder die in een auto (het fysieke lichaam) stapt
of ermee is verbonden.
Montalk.net houdt zich eerder bezig met de vraag op welke manieren
auto's kunnen worden bewerkt waardoor mensen zich als wegmisbruikers gedragen.
Het ontwerp en bestaansrecht van de auto, en de bedoelingen van de Grote Ontwerper
vanaf het begin der tijden wordt niet ter discussie gesteld.


Robert Bruce
Uit: Astral Dynamics

Robert Bruce heeft boeken geschreven over subtiele energie
waarbij hij zijn waarnemingen als astraal reiziger betekenis probeert te geven
vanaf het fysieke vlak. Robert Monroe en Bruce Moen zijn andere voorbeelden
van mensen die op deze manier informatie hebben onderzocht en geordend.
(What's in a name?)
Het menselijk etherisch lichaam wordt ook wel het energielichaam genoemd.
Dit is het subtiele lichaam dat zich het dichtst bij het fysieke lichaam bevindt
en er ook mee is verweven. Ik geloof niet dat het zich los kan maken
van het fysieke lichaam terwijl dat nog leeft.

Het etherisch lichaam heeft drie voornaamste aspecten:
1)bio-energetisch, 2)puur energetisch en 3)uitgebreid-energetisch.
Deze drie zijn sterk met elkaar verbonden.

(1)Het bio-energetisch aspect van het menselijk etherisch lichaam
is het onderliggende, ondersteunend mechanisme van het fysieke lichaam,
en de actieve blauwdruk voor lichaamsintelligentie
en allerlei biologische levensprocessen.
Dit bestaat als een exacte tegenhanger van je fysieke lijf
in al zijn samenstellende delen en systemen.

Je hebt dus een fysieke hand en een etherische hand;
een fysiek spijsverwerkingssysteem en een etherisch energieverwerkingssysteem;
een fysiek waarnemingssysteem en een etherisch waarnemingssysteem.

(2)Het puur energetische systeem heeft zeven grote energiecentra of chakra's,
honderden secundaire energiecentra of kleine chakra's,
en duizenden piepkleine energie-uitwisselings-portaaltjes.
Die zijn verbonden door middel van een ingewikkeld netwerk
van interne en externe energiepaden, circuits, energetische structuren.
Dit aspect van het etherisch lichaam volgt niet precies de vorm
van het fysieke lichaam.

(3)Het uitgebreide energetische aspect heeft betrekking op de toestand
waarbij het fysieke lichaam slaapt of zich in trance bevindt.
Het etherisch lichaam gaat zich dan uitbreiden,
waardoor het puur-energetische aspect van het etherisch lichaam (2)
nu onafhankelijk van het fysieke lichaam kan functioneren.

Het astrale lichaam is volgens Robert Bruce
een geprojecteerd lichaam (projected double),
een uitbreiding en geprojecteerde kopie van jouw bewustzijn.
Hij beschouwt het als een zelfstandig denkende echo of replica
van jouw bewustzijn. Het is een product van jouw etherisch lichaam
dat buiten jouw fysieke lichaam wordt geplaatst
en via een zilveren koord aan jouw fysieke lichaam vast blijft zitten.
Het gaat op reis, maakt iets mee, en keert dan terug met die informatie.
Omdat er sprake is van een kopie, blijft volgens Bruce het origineel
gewoon in het fysieke/etherische lichaam zitten.
De astrale reiziger loopt daarom volgens hem nauwelijks risico's.
Wie alleen op zijn astrale waarnemingen afgaat en ziet hoe een astraal lichaam
het fysieke lichaam verlaat, kan de conclusie trekken dat dit astrale lichaam
een kopie betreft: vervangbaar, opnieuw te produceren, zeker niet onmisbaar.
De meeste leringen gaan echter uit van versmelting van het astrale lichaam
met het fysieke lichaam wanneer dat wakker is; dat astrale lichaam
maakt zich los als het lichaam slaapt.

De *SSOA noemt het astrale lichaam het droomtijd-zelf, (dreamtime-self).
De Freedom Teachings beschouwen het niveau van de incarnatie (dimensies 1, 2 en 3)
als een bestaansniveau op zich, evenals het astrale bewustzijnsniveau (dimensies 4,5 en 6).
De Aboriginals en anderen spreken over droomtijd
als het over gebeurtenissen op het astrale vlak gaat.
Castaneda en Juan Matus spreken van de eerste aandacht, gericht op deze wereld
en de tweede aandacht, bewustzijn en gebeurtenissen in droomtijd.
De Matrix-V auteur promoot het zelf aansturen van astrale reizen vanaf het fysieke vlak,
omdat je daarmee veel meer kennis over Het Spel zou kunnen opdoen.


Amitakh: etherisch en astraal lichaam
Uit: Programming Wars

Ook Amitakh maakt onderscheid tussen het etherische en astrale lichaam.
In tegenstelling tot de bevindingen van Robert Bruce en de Matrix-V auteur
loopt het astrale lichaam tijdens zijn reizen in droomtijd volgens haar wel degelijk risico's.
Dat was ook meermalen de conclusie van de SSOA naar aanleiding van onderzoek in droomtijd.
Alle levende dingen in deze Virtuele Werkelijkheid
hebben lichamen die worden omgeven door een magnetisch veld.
Alles in de natuur, inclusief mensen en dieren,
straalt een veld of gebied van subtiele energie uit die vaak de aura wordt genoemd.
Het menselijk lichaam is samengesteld uit een fysiek lichaam en subtiele lichamen.
Het deel van de aura dat het dichtst tegen het fysieke lichaam aan ligt
wordt vaak het etherisch lichaam genoemd.
Het etherisch lichaam heeft een matrix van energiecentra
die vaak chakraĺs worden genoemd.

De aura is betrekkelijk kwetsbaar, omdat die eenvoudig kan worden binnengedrongen
of belaagd door krachten van buitenaf.
Fysieke, emotionele en mentale toestanden van een mens
hebben invloed op de verdedigingsmechanismen van zijn aura.
Door bijvoorbeeld alcohol of drugs te gebruiken,
door pornografie, zwaar beladen negatieve emoties etc.
kunnen de energiecentra worden vervuild, geblokkeerd en verzwakt.

De etherische beschermlaag kan daardoor zo ôlosö gaan zitten
dat ongewenste indringers de aura kunnen betreden, of erger,
een van de chakraĺs in bezit kunnen nemen.
Als dat gebeurt kan een astraal wezen zijn slachtoffer
manipuleren, be´nvloeden of zelfs sturen.
Nu deze dimensie ineenstort, lopen mensen een verhoogd risico
op astrale aanvallen en vormen van bezetenheid.

Het lichaam dat volgt op het etherische is het astrale lichaam.
Het astrale lichaam is een subtiele kopie van het fysieke lichaam,
dat mensen en dieren gebruiken bij buitenlichamelijke ervaringen
en tijdens astrale reizen wanneer het fysieke lichaam slaapt of rust.
De menselijke subtiele lichamen, etherisch, astraal
of nog verder van het fysieke lichaam verwijderd,
maken mensen kwetsbaar voor aanvallen, manipulaties en invasies.
Deze hebben uiteindelijk allemaal ook hun invloed op het fysieke lichaam.

Mensen kunnen ook wel heling en andere voordelen ontvangen via hun subtiele lichamen,
maar de negatieve effecten zijn veel groter dan de positieve.

Als het astrale lichaam van een levende persoon geheel of deels gevangen raakt
wanneer hij niet wakker is, door een trauma of iets anders,
raakt dat het welbevinden van de gehele persoon.
Op het fysieke vlak manifesteert zich dat als een medische, emotionele,
mentale of andere ziekte.
De persoon is in paniek, teruggetrokken, niet aanwezig, depressief,
nerveus etc. zonder duidelijke reden.

Het duister en zijn agenten hebben astrale gevangenissen gebouwd
om veel mensen tijdens hun slaap gevangen te houden,
of wanneer ze bewust of onbewust uit hun lichaam zijn getreden.
Soms raakt iemand zelfs in coma omdat zulke grote delen van zijn astrale lichaam
gevangen zitten, dat hij niet meer kan terugkeren naar zijn fysieke lichaam.
Binnen de gnostische leer zijn zowel het fysieke lichaam als het astrale lichaam
materiŰle lichamen waarmee licht, duister of kunstmatig bewustzijn
verbonden kan zijn.

De volgende pagina's gaan dieper in op de vele manieren
waarop een astrale aanval of subtiele be´nvloeding kan plaatsvinden.
De woordenlijst met astrale begrippen kan houvast geven,
vooral wanneer al deze informatie betrekkelijk nieuw voor je is.
Methoden, technieken en adviezen om probleemgebieden te herkennen
en om jezelf zo goed mogelijk te verdedigen komen daarna aan de orde.

Subtiele werelden:
Woordenlijst astrale begrippen

Subtiele werelden: Overzicht


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home