EVOLUTIE EN ASCENSIE
Woordenlijst, definities en bronvermeldingenAugustus 2012

A - A - A

Abiogenese
(Gr. a-bio-genesis = niet-biologische oorsprong)
De aanname dat er leven kan ontstaan of geboren worden uit dode materie of niet-levende bronnen.
Voor sommigen is abiogenese hetzelfde als spontane generatie of autogenese. Anderen maken een onderscheid: abiogenese is een materialistische verklaring voor de eerste oorsprong van het leven, onstaan uit chemische processen, waar andere evolutie-theorieŽn op kunnen voortbouwen; terwijl spontane generatie een theorie was uit vroeger tijden, gebaseerd op gebrek aan informatie. Men dacht dat maden spontaan ontstonden in rottend vlees of luizen in dauwdruppels. Tot de ontdekking van Louis Pasteur in 1860 dacht men dat bacteriŽn vanzelf, uit het niets ontstonden.

Amitakh
Amitakh Stanford schreef ook artikelen onder de naam D.M. Haar werk is niet gechanneld. Ze geeft informatie over de agenda's van de verschillende Anunnaki-groeperingen die op het aardse toneel achter de schermen aan de touwtjes trekken; zij zijn weer dienaren van grotere meesters van het kwaad.
Haar werk heeft veel raakvlakken met de oude, niet-vertekende gnostische leer. Volgens haar zitten we hier gevangen in een Virtuele Werkelijkheid en worden we als levende batterijen gebruikt om die in stand te houden.

Anorganisch bestaan
Zie *Piratenbewustzijn

Anunnaki
Ook: Ananuki, Anunna, Anu en nog meer varianten. Voor diverse perspectieven op de herkomst en bedoelingen van de Anunnaki, zie o.a. Buitenaards bezoek: de Anunnaki

Archons
Zie ook: *Gnostici; *Piratenbewustzijn
Archons worden vaak vermeld in de Nag Hammadi geschriften als anorganische, roofzuchtige wezens die overleven door stervende scheppingen te consumeren. Ze hebben geen bronverbinding, zijn niet corrigeerbaar of veranderbaar en dringen de menselijke psyche binnen als een virusprogramma. Ze beschikken niet over een eigen intentionaliteit zoals de mens.
Er zouden twee typen Archons bestaan: het embryonale type dat veel overeenkomsten vertoont met beschrijvingen van de *Zeta uit de UFO-beweging; en een Reptiliaanse vorm, het 'arrogante beest'.

Arrogantie
Arrogantie duidt op de verstarde bewustzijnstoestand van een energiesysteem dat geen nieuwe informatie toelaat omdat het meent over alle informatie te beschikken die nodig is. Je zult arroganter zijn naarmate er meer informatie ontbreekt.
Volgens de *SSOA zijn het juist de net ontwaakte mensen die hun bewustzijn gaan uitbreiden, die een zeer arrogante persoonlijkheid ontwikkelen omdat ze zich verheven gaan voelen boven de slapende massa. Wanneer je in *vibratie blijft stijgen komt dit goed, maar veel New Agers blijven in deze fase steken.

Ascensie, ascentie
Biologische of natuurlijke ascensie; mechanische of onnatuurlijke ascensie, schijnascensie; organisch en anorganisch bestaan; zie: Wat is ascensie?
Ascensieverschijnselen, symptomen van ascensie: zie *DNA-activaties

B - B - B

Bezetenheid Zie o.a. Visies op bezetenheid

Bron
Ook: eerste schepper, oorsprong van bewustzijn, God, bovenbewustzijn; de scheppende kracht die zijn eigen scheppingen ook van levensenergie voorziet. Wie zijn eigen bronverbinding behoudt hoeft niet in te tappen op de energie van anderen.
Zie ook: *Levensenergie

C - C - C

Camelot Het verhaal van Camelot volgens Amitakh Stanford. Charles Bonnet, Syndroom van

Christ, Christus, Krist, Christusenergie
'De gezalfde', afgeleid van het Griekse woord (Eng: the anointed)
Parks vertaalt het woord als afgeleid van het Reptiliaans: Kir-ish-ti.
'Ichtish' < 'Ish' betekent vis of zoon; het hele woord vertaalt hij als 'vurige/gloedvolle zoon van het leven", 'de zoon die in de sterren verblijft': Venus, de Morgenster.
Voor de klonende Reptilianen op aarde was een rechthoek met een kruis erin het symbool van de Kir-ish-ti. Dit symbool is later overgenomen door de Christelijke kerken als het symbool van Jezus Christus, evenals het vis-symbool. Het kruis is aangetroffen op vele monumenten in Midden-Amerika: het 'kruis van Quetzalcoatl.' Het ongelijkbenige kruis met de cirkel rond het kruispunt symboliseerde de nieuwe zon van de Azteken, na de vernietiging van de voorgaande wereld door Quetzalcoatl en zijn 'schaduw' Xolotl.

Er is een film gemaakt over de manier waarop de Christus-figuur in verschillende tijdperken zijn intrede deed. Deze engelstalige bijna 2 uur durende film is in zijn geheel te zien op het internet: http://www.zeitgeistmovie.com/ (Het gaat om deel 1, de eerste 40 minuten).
Samenvatting Zeitgeistmovie deel 1.

Sommige groeperingen gebruiken het woord Christus niet om een persoon aan te duiden, maar een energie of lichtwezen dat zijn goddelijke bronverbinding heeft behouden; als het Licht dat het hier moet opnemen tegen het Duister.

Cryptobiose
Raadselachtige levenstoestand, waarin de stofwisselingsprocessen in het lichaam praktisch tot stilstand zijn gekomen. Het komt voor bij virussen, bacteriŽn, schimmels, plantenzaden, en zelfs in dieren. Het *waterbeertje is wel het meest merkwaardige voorbeeld.

Crypto-zoŲlogie De studie van dieren die in de wereldgeschiedenis of mythologie een 'raadsel' vormen. Bekend zijn: de zoektocht naar 'Nessie', het Monster van Loch Ness; naar een 'Bigfoot' in gebieden waar enorme voetafdrukken zijn gevonden; naar de draak van Brosnya in het Russische Meer van Brosno. Vreemde schedels, fossielen, rotsschilderingen of wezens die opduiken in bepaalde omgevingen en legenden wijzen hardnekkig op het bestaan van levensvormen die wij nog buitengewoon noemen.

D - D - D

Devolutie Achteruitgang; daling in vibratie en bewustzijn.
Zie ook: Perspectieven op Evolutie: Regressie; Evolutiepaden; en Devolutie

Disney, Walt Over mind control en cartoons

DNA-activatie, symptomen van
De symptomen van DNA-activatie (herstel van verbindingen in bewustzijn of bewustzijnsuitbreiding naar hogere dimensies van je eigen wezen)
volgens de *Freedom Teachings:
Overgevoeligheid voor licht en geluid; koude- of warmtegolven door je lichaam; Moeizame ademhaling; Toegenomen allergie van allerlei aard; Verandering in slaappatronen; Spijsverteringsproblemen; Het opzetten van klieren aan de schedelbasis; Het gevoel dat er iets over je huid kruipt; Perioden van grote vreugde en uitgelatenheid; Versterking van reeds aanwezige emotionele balansverstoringen; Mentale verwarring; Concentratieproblemen; Het waarnemen van aura's/energievelden; Ontwikkeling van telepatische vaardigheden.
DNA-activaties in werelden waar iedereen zijn bronverbinding onderhoudt zijn vreugdevolle collectieve gebeurtenissen. De reden dat wij allerlei nare symptomen ervaren is dat ons DNA een puinhoop is - deels niet ingeplugd, deels omgekeerd/omgepoold.


SSOA: Het kristallijne lichaam

Volgens de schrijver van het *Matrix V materiaal is dit allemaal maar grote flauwekul. We hadden ooit een ander, beter lichaam maar kunnen dat nu niet opnieuw gaan opbouwen. Volgens gnostici is het fysieke lichaam een gevangenis, ontworpen door het Duister om bewustzijn van het licht gegijzeld te houden. Het idee dat je jouw gevangenis mee zou willen nemen naar hogere dimensies is vanuit dat perspectief absurd.

Dromen Zie Slaap en dromen
Droommanipulaties

E - E - E

Eden
Edin: de vlakte van Mesopotamie (*Parks)
Betekent: 'afgesloten gebied',(Michael *Tsarion) waar de slavenbevolking werd gekweekt en gehouden. Ze werden er niet uit verdreven maar slaagden er juist (gedeeltelijk) in om eruit te ontsnappen.
Hof van Eden: hier werden de slaven gehouden. (*SSOA) Ze hadden er een goed bestaan tot de agenda van de Annanuki veranderde en de eerste massavernietiging van de te snel groeiende slavenbevolking plaats vond. De reden was dat de gedachtevormen van de slaven de Annanuki begonnen te overweldigen.
Jhardon of Edon: in de middenwerelden. De *Freedom Teachings leren dat Eden geen wereld was in onze dimensies op deze aarde: wij leven in de Buitenwerelden. Er zijn ook middenwerelden; de Binnenwerelden bevinden zich het dichtst bij de Bron. Ascensie middels Star Fire (Sterrenvuur) is een cyclus waarbij de Bron buitenwerelden inademt naar de 'Jhardon of Edon Middle Worlds'.

Evolutie
Een definitie van evolutie vanuit het materiele standpunt van fysieke lichamen is bijvoorbeeld: "Evolutie is de verandering in de loop van generaties als antwoord op de natuurlijke omstandigheden. Dieren veranderen als aanpassing aan veranderingen in hun milieu. Hierbij nemen ze soms compleet nieuwe vormen aan" (Definitie uit: De wereld der dieren, Readerst Digest).
Een andere invalshoek is evolutie van bewustzijn, al dan niet in relatie met fysieke lichamen. Veel spirituele stromingen geven aan dat in een normaal evoluerende schepping alle bewustzijn gericht is op ontwikkeling in open contact met zijn eigen bron. Elke soort begrijpt hoe ontwikkeling mogelijk is; iedere levensvorm is uitgezonden met informatie over natuurlijke ascensie en kan die informatie toegankelijk maken. Storingen kunnen worden verholpen en correcties uitgevoerd.
In onze wereld zijn zowel evolutionaire krachten werkzaam, als ook tegengestelde krachten: parasitair bewustzijn dat zijn eigen bronverbinding kwijt is en dus alleen kan overleven door op de energie van anderen te teren. Over de oorzaak van deze toestand zijn veel perspectieven in omloop.
(Zie ook:*Red Queen hypothese; Perspectieven op Evolutie : een bont overzicht; Evolutie door middel van hybridisatie; Evolutiepaden )

Exobiologie
De studie van 'buitenaards' leven, dat in sommige gevallen op aarde terecht is gekomen.

Exopolitiek
Eng. Exopolitics = leer van buitenaardse politiek en agenda's. Term bedacht door George *Green. Expolitiek onderzoek zou de aard en bedoelingen moeten vaststellen van buitenaardse groeperingen. Geheime onderdelen van het Amerikaanse leger zouden zich met deze studie bezig houden.

F - F - F

Freedom Teachings
(Azurite Press, Ashayana Deane/Anna Hayes) Leringen uit een pre-Atlantische periode die zouden zijn verdraaid en misbruikt als basis voor alle wereldgodsdiensten. Deze leringen uit hogere dimensies zouden gemeengoed zijn geweest in een periode op aarde dat de mens zijn multi-dimensionale verbindingen bewust beheerde.
Volgens de Freedom Teachings is de mens een samenstelling van verschillende soorten buitenaards DNA, ooit geschapen om bewustzijn dat in deze tijdmatrix gevangen zit de kans te geven om weer terug naar huis te keren.
Piratenbewustzijn wordt in deze leringen aangeduid als: Gevallen engelen, Michael-collectief, Metatron, "Anti-Christ", UIR= United Intruder Resistance van Annunnaki groepen die hun krachten hebben gebundeld met Drakonische groepen; verspreiden channelings om lichtwerkers te misleiden, o.a. Kryon, Ashtar, Galactische Federatie, Tobias/Crimson Circle. Zie ook Dimensies en ARPS

Frequentie en Vibratie
Meetbaar als golven, reeksen kleuren of tonen met een vast verloop, zoals regenbogen, toonladders of octaven. In de algemene spreektaal wordt met een hogere vibratie meestal ook een hogere frequentie aangeduid; in channelings worden de termen vibratie en frequentie vaak als synoniemen gebruikt.
Volgens de *Freedom Teachings verloopt het scheppingsproces in dalende treden en zijn frequentiebanden afwisselend elektrisch met oscillerende lichtgolven, magnetisch, samentrekkend met vibrerende geluidsgolven, en elektromagnetisch. Een tragere vibratie en snellere oscillatie geeft een hogere frequentie; snellere vibratie met tragere oscillatie geeft een lagere frequentie.

Vibratie kan dus worden opgevat als persoonlijke of individuele klank-kleur, jouw eigen lied, de muziek met de boventonen die jouw energieveld produceert; verbonden met de unieke manier waarop een bewustzijnseenheid, mens, groep of planeet energie uitwisselt.

Fukushima Zie Lezingen Leuren Moret

G - G - G

Gnostiek
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Het woord heeft te maken met innerlijk weten, zelfinzicht, authenticiteit van handelen en soevereiniteit. Als zodanig hangt het eerder samen met het woord 'geweten', maar dan in neutrale zin. Gnosis vormt een schril contrast met 'geloof' dat van buitenaf wordt opgelegd, met blinde gehoorzaamheid aan leefregels en dogmatische wetten. De kerk heeft gnostici fanatiek vervolgd en vermoord omdat deze leer geen volgzame schaapjes kweekt. De gnostische leer is vaak verdraaid.
Zie ook: *Archons; Anunnaki, Nephilim: 4. Gnostici Search: John Lash, Metahistory en Open Seti websites; *Amitakh Stanford

Green, George
Heeft naar eigen zeggen volop aan 'het Spel' deelgenomen. Hij was al jaren geslaagd zakkenvuller tussen de piraten in Washington, tot hij een baan aangeboden kreeg als financieel adviseur. Tijdens een ontmoeting met de groten der aarde zag een van hen zijn dochter. Da's een lekker ding, zei zijn overlegpartner tegen hem, daar wil ik wel mee naar bed. Maar ze is pas 14! zei George geschokt; maar dat was geen enkel bezwaar voor zijn 'zakenvriend'. Dit voorval heeft George toch aan het denken gezet. Hij weigerde de baan en kort daarop werden alle geldkranen naar zijn projecten dicht gedraaid. Hij had al te veel verdiend om volledig aan de grond te raken. Sindsdien is hij bezig geweest de agenda's van de machthebbers/ Illuminati bloot te geven.
Meer over Green: zie bezieling en kloontechnologie

H - H - H

Homo Atlantis Term van Michael *Tsarion voor de schizofrene mens, gekloond op het continent Atlantis, om de buitenaardse Nephilim te dienen.

Horowitz, Dr Len
'De grootste leugen is nog wel dat vaccinaties veilig en helend zijn.'
Horowitz over DNA en genetisch onderzoek

I - I - I

Inflatie
*SSOA: Tijdens schijnascensies of mechanische ascensies kan iemand zijn gedachtevormen en energieveld kunstmatig opwaarderen. De biologie van het fysieke lichaam is niet in staat om zelf een dergelijk energieveld te genereren en te dragen; de zuivere scheppingstonen die daarvoor nodig zijn ontbreken. In plaats daarvan maakt het energieveld gebruik van zwakke plekken en energielekken in de velden van anderen, waardoor iemand zichzelf kan opladen en zijn chaotische vibraties door anderen kan laten absorberen.

Wanneer een goeroe, charismatisch leider, politicus, Hollywood ster of andere beroemdheid in staat is om zijn energieveld door zijn volgelingen of fans tot enorme proporties op te laden, spreekt de SSOA van een 'supercharged field', een buitengewoon sterk geladen veld, dat vervolgens misbruikt kan worden voor agenda's waar het betrokken individu op het niveau van zijn incarnatie het doorgaans beslist niet mee eens zou zijn. Met andere woorden, een dergelijk energiemisbruik verloopt niet door het dagbewustzijn maar door de 'schaduw' of het onbewuste van de betrokkenen. Wanneer mensen zich bewust worden van zulke processen kunnen ze stoppen hun energie weg te geven aan mensen die ze bewonderen.

Informatieroof (Eng. Information Stripping)
Een techniek beheerst door goeroes, mensen met 'charisma' en charmante piraten, waarbij je zo volledig van een samenhangende informatie-eenheid of databank wordt beroofd, dat je in vibratie en bewustzijn valt. Gevolg is dat je niet door hebt dat er informatie ontbreekt. Wanneer slechts een deel ontbreekt kan je dit opmerken en op zoek gaan naar het ontbrekende deel. Vaak denken mensen dat ze het wel zullen weten als ze beroofd zijn, ook al is dat wat later, net als wanneer een zakkenroller met je portemonnee aan de haal is. Maar bij information stripping op het etherische vlak ben je als het ware niet alleen je portemonnee kwijt, maar ook het bewustzijn dat geld bestaat of waar je het voor nodig zou hebben is dan verdwenen.

K - K - K

Kokushi, Muso 1275-1351
'Verlichting betekent vrij zijn van onwetendheid en realisatie van de ongeconditioneerde toestand. Leringen kunnen de weg hiernaar wijzen, maar zij zijn niet de ervaring zelf.' Kokushi definieert demonen als mentale eigenschappen die echt inzicht in de weg staan. Een oud gezegde: Alleen de geest kan de geest realiseren, alleen de geest kan de geest doen ontwaken. Dit betekent niet dat je zo maar op eigen houtje wat kunt aanrommelen. Wie dat wel doet is geestelijk ziek; men noemt dit het laten waaien of wapperen van de geest.
Kokushi onderscheidt twee soorten kennis: fundamenteel en geleend. Fundamentele kennis is gebaseerd op de eigen ervaring van ascensie. Geleende kennis is ontleend aan de leringen van anderen. *Arrogantie en verwaandheid is een probleem voor leerlingen: door 'geleerdheid' (geleende kennis) ontwikkelden veel boeddhisten naast hun werelds ego ook een religieus ego. (Japanse meester over Zen-boeddhisme uit Droomgesprekken over wakker worden Altamira, 1995)

Krishnamurti
'Verlichting is anderen bevrijden van de ketens
die hen vastklinken aan jouw leegte en jouw behoeften.'

Kristallijn lichaam, kristallichaam
Zie: *DNA-activaties

K-strategie Zie *Voortplantingsstrategie

Kundalini Zie: *Levensenergie

L - L - L

Levensenergie
Er zijn veel verschillende benamingen voor levensenergie uit diverse culturen, die nu nog worden gebruikt in metafysische leringen en New Age stromingen.
Een uitgebreide beschrijving van levensenergie in samenhang met verschillende dimensies wordt gegeven door de *Freedom Teachings.
De Kundalini-energie betreft energie uit de dimensies 1 t/m 9.
1. De tellurische stroom (D1, Chi; D2,Ki; D3, Rei)
2. De Doradische stroom (D4, Prana; D5, Mana; D6, Traia) en
3. de Teurische levensenergiestromen (D7, Mira; D8, Maya; D9, Yana).
De meeste mensen activeren hun kundalini-energie niet tijdens hun leven; maar als dat wel gebeurt door *DNA-activaties en alle frequenties van de eerste 9 dimensies worden belichaamd, dan ontwaakt ook de Kee-Ra-Sha energiestroom, de vierde Kundalinistroom. De Kundalini spiralen zijn direct verbonden met het zilveren koord en de pijnappelklier.
De hedendaagse mens gebruikt maar een klein deeltje van zijn kundalini: de Hara lijn. Deze groeit bij volledige DNA activatie uit tot een brede kolom van licht.
Parks: Prana is afgeleid van PAR-ANNA, 'die verbindt met de hemelen'= vitale energie Gnostici: alle energie die in deze virtuele schepping wordt 'aangeleverd' is gestolen uit de Ware schepping en omgezet om bewuste lichtwezens gevangen te houden in biologische levensvormen en materie. De 'prana' waar zgn. esoterische leringen mee werken is geen echte prana.

Love & Light syndroom
De neiging van de persoonlijkheid om zich vooral te richten op de lichtzijde en de hogere vibratiegebieden in het eigen energieveld. Hierdoor ontstaat de illusie dat je geen schaduw of duistere zijde hebt, of dat je die al hebt omgezet of overstegen. Door je sterk met je 'goede bedoelingen' te identificeren ga je jouw eigen schaduw volledig op anderen in de buitenwereld projecteren, en word je blind voor de manier waarop je jouw energetische tekorten opvult door te tanken bij mensen of groepen uit je omgeving. Je zult je daardoor niet alleen vaak gekwetst voelen door anderen (stank voor dank), maar ook zeer eenvoudig manipuleerbaar zijn door je eigen schaduw heen.

M - M - M

Matrix V
De schrijver van het Matrix V (Leading Edge) materiaal noemt zich 'de auteur' en wenst verder anoniem te blijven. Wake up from the love and light funhouse! is zijn advies; we bewonen hier een zeer duister deel van de Melkweg en een hoop gebazel over lichtmeesters en buitenaardse vergevorderde beschavingen die ons komen redden maakt het er niet beter op. Af en toe scheldt hij er grof op los om irritante lichtwerkers weg te jagen. Dat is gelukkig niet zo moeilijk, want ze zijn snel op hun teentjes getrapt.
Als laatste incarnatie (Eng. 'final incarnation') in dit spel begrijpt hij dat je het gevecht tussen licht en duister, tussen de 'lightsiders' en 'darksiders' niet kunt beŽindigen. Dat gevecht is onderdeel van het spel, van de 'game settings'. Het is zeer nuttig om de spelregels te leren kennen, maar de meer gevorderde incarnaties binnen een Hoger Zelf weten dat je de aard van dit spel niet kunt wijzigen. Het duister heeft zijn eigen agenda, is geheel verslaafd aan dit spel, en zal daar door een hele hoop liefde, hoe meesterlijk stralend ook, niet van worden afgehouden. In tegendeel: door de liefde-overwint-altijd-mythe binnen dit spel in stand te houden speel je duistere krachten alleen maar in de kaart..

Maxwell, Jordan
Het onderzoek van Jordan Maxwell dat nu al zo'n 45 jaar duurt vormt de basis voor (of levert een bijzondere bijdrage aan) het werk van vele anderen, o.a. David Icke en Michael Tsarion. Binnen de UFO-beweging is hij een begrip. Zijn methode van bewustmaking hangt samen met de vraag naar de oorsprong van de woorden die we gebruiken, symbolen waar we tegenaan kijken, rituelen die worden uitgevoerd, zonder dat wij begrijpen waar ze vandaan komen. Zo wijst hij erop dat de Amerikaanse regering in het openbaar het symbool van de fasces voert, een samengebonden bundel takken, vaak met een bijl erbij. Het is een Romeins symbool van authoriteit, macht over leven en dood. Het woord fascisme is ervan afgeleid. Aan de hand van overstelpende hoeveelheden bewijsmateriaal laat hij zien dat de oorspronkelijke Amerikaanse vlag - een verbond van vrije staten - vertikale strepen heeft, terwijl de 'US Flag' met zijn horizontale strepen een bedrijfs-logo is van koloniale bezitters; met hun eigen wetten, belangen en verborgen agenda's. De scenes op het wereldtoneel waar we getuige van zijn, zijn 'gang wars', oorlogen tussen maffiabendes verbonden met grote bedrijven en wereldbanken.
'Als we nu niet leren zwemmen,' zegt Maxwell, 'dan zullen we verdrinken in onze onwetendheid.'
Maxwell interview 2006: fysieke lichamen van Amerikanen zijn bezit van de Engelse koningin

Meten Meten is weten Over frequenties, boviswaarden en de bewustzijnsladder

Moret, Leuren Over de agenda van de Elite om de wereldbevolking in te perken
Over Google en DNA-manipulaties
Fukushima

Mutwa, Credo
Credo Mutwa vertelt het verhaal van de 'vurige bezoekers', de Reptilianen die naar de aarde kwamen.Hij noemt hen de Chitauli, de 'dictators' in Zulu. De verteller van volksverhalen neemt een bijzonder plaats in de Afrikaanse cultuur in, omdat men weet dat verhalen over het ontstaan van de kosmos en de geschiedenis van de aarde een diepe inwerking hebben op onze psyche. Het in balans brengen van zowel je lichtzijde als je schaduwzijde, waarbij het duister een erkende plek inneemt, staat in contrast met de neiging van de westerse mens om dat duister direct als 'zondig' of 'slecht' te bestempelen of het bestaan ervan alleen buiten jezelf te projecteren.

N -N - N

Namlu'u
Anton *Parks: naam van het opzichtersras, een lang mensachtig wezen met een half doorzichtig etherisch lichaam dat op aarde aanwezig was toen de Ananuki/Nephilim hier arriveerden. Zie De eerste mens en zijn missie: Anton Parks, Gina'abul, Namlu'u

Nephilim
Zie: *Anunnaki; De eerste mens en zijn missie: Tsarion, Homo Atlantis

Net, Programma
Het Net of het Frequentie-hek is het middel om het bewustzijn van mensen gevangen te houden beneden een bepaalde frequentie- of vibratiewaarde. Alle mind-control methodes en manipulaties om mensen binnen het Net gevangen te houden maken deel uit van wat Het Programma wordt genoemd. Bekende methodes zijn het aanbieden van goedkoop vermaak of afleiding, roddelrubrieken, sensatie- journalistiek, het gijzelen van complete wetenschappelijke denkrichtingen en (universitaire) opleidingen, reclame die steeds opdringeriger wordt, subliminale boodschappen via tv, video's, radio, muziek; het standaardiseren en 'normaal' maken van competitie en concurrentie, toevoegingen aan het eten die een versuffende werking hebben, pillen en andere pharmaceutische rommel steeds goedkoper en gemakkelijker verkrijgbaar maken, het systematisch onderdrukken van goedkope, eenvoudige en natuurlijke helingmethodes, belachelijk maken van hoger zintuigelijke waarneming, chemische rommel in de landbouw, genetisch gemanipuleerd voedsel, chemtrails, electrostress.

Nichols, Preston Preston Nichols en de muziekindustrie
Preston Nichols - Project Camelot Interview Mei 2012

O - O - O

Opgevaren meesters
Ook: Verlichte meesters, Eng: Ascended Masters Volgens de SSOA zijn alle opgevaren meesters uit de New Age beweging 'schijngoden': grote oplichters, die de mensheid beroven van hun kennis en levensenergie. De *Freedom Teachings leren dat echte opgevaren meesters wel bestaan, maar dat betreft niet het bewustzijn dat zich vanuit het astrale vlak uitgeeft voor deze 'meesters'. Volgens *Amitakh zijn de opgevaren meesters *Anunaki-bewustzijn of slaafjes of dienaren van de Anunnaki.

P - P - P

Panspermia
Of panspermie: de aanname dat het leven op aarde niet hier op aarde is ontstaan.
Leven zou verspreid in het heelal voorkomen en de aarde is 'besmet' of 'gezegend' met organismen en levensvormen die uit de ruimte komen.

Onder de noemer panspermia wordt de vraag gesteld naar mogelijk kosmisch voorouderschap van de aardse mens. Er zijn culturen en stammen die aangeven hun oorspong te hebben op bijvoorbeeld Sirius, de Pleiaden, Orion.

Parks, Alan
Alan Parks vormt een wonderbaarlijke en unieke informatiebron. Gedurende enkele jaren ervoer hij dagelijks 'flashbacks' waarbij hij versmolt met een andere tijd waarin hij een kloon was onder de Reptilianen. (Zie ook Buitenaards bezoek: Ananuki, Nephilim, 3, Parks)
De teksten op de duizenden kleitabletten uit MesopotamiŽ beschouwt hij als een ode aan een zeer krijgslustige subcultuur van de Reptilianen. Omdat de taal van deze groep volgens zijn eigen herinnering een sterk contextafhankelijke klanktaal is, waarbij toonhoogte betekenis verleent (net als bijvoorbeeld in het oud-Grieks), zijn onze huidige vertaalpogingen van die kleitabletten tot nu toe niet erg succesvol. Als Parks een waardevolle informatiebron over deze Reptiliaanse subcultuur blijkt te zijn (ook bekend als de voorvaderen van de Illuminati), dan betekent dit dat het leeuwendeel van de 'wetenschappelijke' literatuur die tot nu toe over de oud-Soemerische cultuur is geschreven de prullenbak in kan. Vandaar dat Parks in die kringen niet op grote steun en bijval kan rekenen. Momenteel is hij nog aan het werk met zijn trilogie over de Reptiliaanse samenleving die zich door kloontechnologie voortplantte. Hij beschrijft de cultuur van de Gina'abul (de Reptilianen) met zijn overmatige nadruk op 'koninklijkheid', het leven in paleizen en zitten op een troon, de strijd tussen de seksen, en hoe de kloof tussen mannen en vrouwen steeds wijder en dieper werd... Deel 1 uit zijn trilogie heet Het geheim van de duistere ster(2005); deel 2 Adam Genesis (2007).

Piratenbewustzijn
Het bewustzijn van de parasiet, teek, of lifter dat op zoek is naar een bron buiten zichzelf om uit te tappen. Omdat het bewustzijn van de Grote Piraat of de Grote Parasiet de neiging heeft om lichtbewustzijn in te lijven in zijn agenda's, zitten delen van de menselijke individuele en collectieve schaduw in dit veel grotere bewustzijn gevangen. Piratenbewustzijn kan dus deel uitmaken van je eigen aard, maar het kan ook zijn dat je ermee besmet bent zonder dat je dat door hebt. De echte piraat gaat voor het slim uitbuiten van een bron buiten zichzelf en is trouw aan zijn eigen aard: onverbeterlijk dus. Een besmet lichtwezen kan weer verantwoording leren nemen voor zijn gedrag; hij kan ervoor kiezen om zijn energiebeheer en gedachtevormen weer om te zetten en te werken aan spirituele zuivering. Maar veel gevallen lichtwezens lukt het niet om aan de greep van het duister te ontkomen.
Piratenbewustzijn heeft veel verschillende benamingen, o.a. *SSOA: False Intervention, false gods; het patroon van de bloedzuiger (pattern of the leech); *Freedom Teachings: Gevallen Engelen (Fallen Angelics, Metatron, Archangel Michael collective); Gnostici: Archons; service-to-self; schijngoden, nep-opgevaren meesters, Illuminati, etherische parasieten.
Mooie eufemismen voor piratenbewustzijn: de herinnering aan je Bron volledig kwijt zijn, vergeetachtig zijn, onbewust zijn van je goddelijke oorsprong.

Programma, het
Zie het *Net

R - R - R

Red Queen hypothese
Modern evolutiemodel: hard rennen en niet vooruit komen
De 'Red Queen' die Alice ontmoet in het boek van Lewis Caroll, Through the Looking Glass, rent maar fanatiek rond terwijl ze op dezelfde plek blijft.
Sommige moderne biologen zijn van mening dat door de aanwezigheid van parasieten dit model van toepassing kan zijn. Neem het voorbeeld van een vijver waarin vissen zich voortplanten door klonen: elk baby-visje is een exacte kopie van zijn moeder. Een dodelijke parasiet tast de meest voorkomende vis in die vijver aan. We noemen dat vis A. De parasiet gedijt zo goed dat hun gastheer zich niet snel genoeg kan voortplanten; zo ondermijnt de parasiet zijn eigen success. De bevolking van vis A zakt in elkaar, evenals de aantallen van de parasiet.
Door de aanslag op vis A krijgt vis B, voorheen in de minderheid, opeens een evolutionaire voorsprong. Maar door zijn succes stijgt de kans dat een zeldzamer parasiet die bij vis B past, een vis B zal tegenkomen. Als dat gebeurt krijgt deze parasiet tijdelijk succes, en gaat daar weer aan ten onder samen met zijn gastheer. Nu krijgt vis C een kans, enzovoort.
Terwijl er allerlei evolutionaire veranderingen plaats vinden, ontstaat er noch in de vissenpopulatie noch bij de parasieten een blijvende verandering die 'ontwikkeling' mag heten.. het lijkt eerder of ze stilstaand evolueren. Net als de Red Queen die met Alice op sleeptouw rond rent, maar geen vooruitgang boekt. Vissen die niet door klonen maar via geslachtelijke voortplanting hun genen doorgeven, zijn bij de aanval van een dodelijke parasiet in het voordeel. De kans op een mutatie waardoor de parasiet geen kans meer heeft bij delen van het nageslacht is aanwezig. De red queen hypothese ziet seksuele voortplanting als een goede afweer tegen parasieten. (Bron: Carl Zimmer, Evolutie, triomf van een idee)

R-strategie Zie *Voortplantingsstrategie

S - S - S

Schijnascensie
Term van de *SSOA: in vibratie stijgen door je schaduw en verdichte patronen bij anderen te dumpen in plaats van ze zelf om te zetten. Dit is in essentie een splitsing van jezelf in lichte en duistere delen, waarbij je je steeds met je eigen lichtzijde blijft identificeren.
Zie: Evolutiepaden 1: Geen evolutie, alleen schijnascensies

Spiritual School of Ascension (SSOA)
Karen Danrich 'Mila' en Thomas Weber 'Oa'
Karen Danrich ontdekte als medium hoe de verschillende bewustzijnsvelden waar ze contact mee maakte steeds corrupt bleken te zijn. Met het doel van ascensie naar huis als voornaamste intentie volgde een jarenlang onderzoek naar manipulatieve patronen, zichbaar op het etherisch vlak voor helderzienden. Ze werkte samen met krachten van het licht die soms juist duister bleken te zijn, maar altijd nuttige informatie bleken te hebben over de patronen van verwarring en verstrengeling waar de mens op aarde in gevangen zit. Het in kaart brengen van een ascensieweg naar huis gebeurt op basis van het beschikbare DNA en de leiding van het bewustzijn van je voorouders. Terwijl DNA- activaties en het bewaken van de voortgang in vibratie van alle onderdelen van je lichaam en energieveld dagelijkse praktijk is voor de studenten van deze school, vormt jouw DNA ook je voornaamste beperking.

Het DNA van de mens is binnen de theorie van de SSOA niet van de aarde afkomstig. De hedendaagse mens is een hybride soort, met DNA combinaties uit o.a. Sirius, de Pleiaden, Andromeda, Albyreon, Orion, Arcturus.
Binnen de SSOA leringen is de aarde een magnetische schepping. Alles wat er niet deugt aan onze schepping wordt electrisch of radio-actief genoemd; verbindingen tussen licht en duister worden 'electromagnetische verbindingen' genoemd. Piratenbewustzijn heet de "False Intervention", de schijngoden, het Duister.

Spontane generatie Zie: Abiogenese

Sterrenpoort
Eng: Stargate of signet; Soemerisch: Dirana; Oud-Egyptisch: Seba (=deur, poort, ster, sterrenpoort) Volgens de *Freedom Teachings is het nuttig onderscheid te maken tussen sterrenpoorten en tijdpoorten.
Een sterrenpoort, een combinatie van een wit en een *zwart gat, heeft een verticale as, en verleent doorgang van het ene verdichtings- of waarnemingsniveau naar het andere. Tijdpoorten (time portals) hebben een horizontale of diagonale as en staan reizen toe tussen de ene tijd-ruimte locatie en de andere binnen hetzelfde verdichtingsniveau.
Als je bijvoorbeeld van deze derde dimensie naar de vijfde wil reizen dan moet je door een sterrenpoort. In deze buitenkant-wereld wil men je doen geloven dat het om letterlijke reizen gaat, als in een ruimteschip naar een andere planeet. Maar de mens als spiritueel wezen kan reizen in zijn innerlijke ruimte in bewustzijn. Tijdens een moment van helder inzicht waarop 'het kwartje valt' of je zaken vanuit een wijdser perspectief kunt bekijken, is er een innerlijke sterrenpoort open gegaan en stroomt informatie vanuit een andere dimensie van je eigen wezen jouw 3D bewustzijn binnen.

Symbool-geletterdheid (Eng. symbol-literacy) Kennis van symbolen, waar ze vandaan komen, wat ze voor onze onderbewuste geest betekenen is volgens *Tsarion en *Maxwell van het grootste belang als we willen gaan doorzien hoe we in deze tijd door de media en de machthebbers worden gemanipuleerd. Waarom dragen geestelijken in de Katholieke kerk en Sinterklaas een mijter, die eruit ziet als een vissenkop wanneer je hem 90 graden kantelt? Waarom dragen andere geestelijken een paddestoelen-vormig hoofddeksel? Waarom dragen mensen die in de VS afstuderen zo'n zwart vierkant hoofddeksel(Eng. mortarboard) en een zwart gewaad? Waar komt de naam Israel vandaan? (Isis-Ra-El - wat zijn dat voor 'goden?')

T - T - T

Tsarion, Michael
vindt dat er een belangrijke vraag is die elk bewust mens in deze tijd voor zichzelf zou moeten onderzoeken: de vraag naar het ontstaan van het kwaad.
Zijn 'theory on the origins of evil' is gebaseerd op tussenkomst van buitenaardse bezoekers, die verschillende hybridisatie-programma's hebben opgezet op aarde. Een hybride levensvorm combineert het DNA of genen van uiteenlopende oorsprong.
Volgens Tsarion zijn deze genetische ingrepen ooit in het continent Atlantis begonnen, zo'n 13.000 jaar geleden. Het heeft de Jekyll & Hyde-achtige splitsing in ons bewustzijn veroorzaakt. Ons menselijk DNA is met buitenaards DNA vermengd. In de terminologie van Tsarion is menselijk DNA per definitie niet buitenaards; de vraag hoe de mens hier dan ooit op aarde terecht is gekomen onderzoekt hij niet in zijn gepubliceerde werk. Ondanks het feit dat hij de boodschap verspreidt dat de mens slachtoffer is van buitenaardse manipulaties, wat het slachtofferbewustzijn in ons collectief onbewuste kan versterken, geeft hij toch veel nuttige informatie om jezelf te bevrijden uit beperkende gedachtevormen.
Wie inzicht krijgt in zijn eigen corrupte en schizofrene aard zal hier op een actieve manier verantwoordelijkheid voor nemen. We vertikken het toch om elke dag van hetzelfde ongewassen bord te eten, zegt Michael, maar als het om onze emotionele en psychische hygiene gaat zijn we gewoon een stel onbeschrijflijke smeerkezen. Terwijl die gore stank uit onze eigen achtertuin tot ons bewustzijn probeert door te dringen, planten we liever wat fleurig zomergoed in onze voortuin, zodat de buren denken dat we nette mensen zijn.

V - V - W

VoortplantingsstratiegieŽn
Zgn. "K-strategen" krijgen weinig jongen die veel zorg ontvangen (de meeste vogels en mensen).
Zgn. "R-strategen" krijgen veel jongen, die ze weinig of geheel geen zorg geven; bv. vissen, insecten.

W - W - W

Waarheid Voor bewustzijn dat evolueert en bij ascensieprocessen betrokken is, is waarheid levend, veranderlijk en zichzelf vernieuwend. Elke nieuwe vibratieband die met je bewustzijn versmelt levert een verandering of verdieping op van je oudere waarheid en inzichten.
Binnen gepolariseerde, dogmatische gedachtevormen staat waarheid vast, omdat het in te nemen perspectief vooraf verplicht is gesteld. Het is kenmerken voor gemechaniseerd leven.

Wilde, Stuart
Stuart Wilde noemt zichzelf een 'urban mystic' - een stadsziener. New Ager, dat wel, maar niet het waterdragende, houthakkende type. Hij bestudeert energievelden en andere dimensies en deelt zijn bevindingen in boeken en artikelen op het internet. Sinds 2000 is er een etherische wereld aan het versmelten met onze 3D-werkelijkheid. Dit is zichtbaar geworden voor steeds meer mensen. Stuart noemt die wereld waarin vormen in elkaar overvloeien en snel kunnen veranderen "The Morph" - etherische spiegelwerelden waar dingen gebeuren net voor ze zich manifesteren in onze 3D-wereld. Meer over Stuart: Astrale werelden en etherische manipulaties

Wormgattechnologie
Zie ook: *Zwart gat, *Piratenbewustzijn
Methode om in te breken in een andere schepping of om toegang tot een energieveld te forceren. Mensen in groepen kunnen onbewust van deze technologie gebruik maken en bij elkaar tanken of schaduwen dumpen. Wanneer er informatie wordt uitgewisseld kan er sprake zijn van bewustzijnsuitbreiding naar een hogere dimensie toe, ook wel genoemd 'door een *sterrenpoort gaan'.

Z - Z - Z

Zwart gat
Je kunt onderscheid maken tussen een natuurlijk en een onnatuurlijk zwart gat. Een natuurlijk zwart gat trekt energie (= bewustzijn, informatie) aan en vormt een combinatie met een natuurlijk wit gat, waar energie uit tevoorschijn komt, binnen holografische samenwerkingsverbanden en informatie-uitwisselingen.
Wanneer je reist in bewustzijn binnen je eigen innerlijke ruimte, kan informatie binnen je eigen wezen van de ene dimensie worden doorgegeven naar de andere. Zo kan je in de derde dimensie een energie/informatie-download vanuit je eigen hoger zelf ontvangen.
Maar een energieveld kan ook intappen op energie uit andermans bron. Dat doe je door een onnatuurlijk zwart gat te scheppen om energie vanuit een ander energie- of levensveld naar jou toe te loodsen. Dit wordt ook wormgattechnologie genoemd, een vorm van enteren die erg populair is onder bewuste en onbewuste kapers en charmante piraten.

Home