Wat is ascensie?

Samenhangende begrippen: evolutie, ascentie, bewustzijnsuitbreiding, ontwikkeling van het onderscheidings- en waarnemingsvermogen, ontwikkeling hogere zintuigen, verlichting, vibratieverhoging, frequentie-verzameling, het bouwen van regenbogen, subtiel energiebeheer, identiteitsuitbreiding, DNA-activatie, transformatie, transmutatie.

Is een vlinder die is voortgekomen uit een rupsje-nooit-genoeg eigenlijk wel een mooi symbool voor natuurlijke ascensie?

Ascensie (of ascentie) betekent stijging, omhoog gaan, beklimming. Voor sommigen is dat hetzelfde als evolutie of vooruitgang, maar dat hangt af van de definities die je gebruikt en jouw onderliggende overtuigingen. Wat de een vooruitgang noemt, zoals moderne technologie, noemt een ander een verarming, terwijl een derde zijn conclusies baseert op andere factoren.

Ieder mens heeft een bepaald bereik in frequentie, dat verschillende dimensies van zijn wezen bestrijkt. (Zie woordenlijst: *frequentie, *vibratie). In spirituele en wetenschappelijke zin kan ascensie worden beschreven als een stijging in vibratie of frequentie.

Iemands vibratieniveau kan worden gemeten. Er zijn meerdere systemen en technieken bekend om metingen te verrichten. Het probleem daarbij is dat mensen een enorme varieteit in vibratie en bewustzijn kunnen vasthouden, verbonden met verschillende systemen binnen hun energieveld. Bovendien blijken mensen sterk te kunnen verschillen als het gaat om zelfkennis en inzicht in hun eigen schaduw.
Hier volgen een aantal visies op ascensie uit verschillende bronnen.


Ascensie is alleen spiritueel

Volgens bepaalde stromingen is het opvoeren van je frequentie uitsluitend weggelegd voor de heiligen en goeroes onder ons, terwijl het gewone voetvolk daar weinig mee te maken heeft.
In deze visies wordt de geest en het vergeestelijken als doel gezien, terwijl er geen directe relatie of verantwoording zou bestaan ten aanzien van het fysieke lichaam of dagelijks leven.
Door te vergeestelijken kan deze wrede en zondige wereld zo snel mogelijk worden verlaten. Het lichaam blijft dan achter, want dat wordt als belemmering, lastig aanhangsel en obstakel gezien. De verlichte geest gaat er boven hangen, maakt zich ervan los om de gelukzaligheid van hogere dimensies en frequentiebanden te beleven.


ASCENSIE (definities van de *SSOA):
In elk energiesysteem is sprake van ascensie wanneer een idee of concept een niveau in frequentie stijgt. Of het nu gaat om menselijke, culturele of sociale systemen.

ECHTE ASCENSIE (= biologische ascensie, natuurlijke ascensie, ascensie door beheersing van de eigen scheppingstonen)
Deze vorm van ascensie is verbonden met kennis van TRANSMUTATIE (het vermogen om energie bewust om te zetten) en het leren van spirituele lessen waardoor meesterschap ontstaat.

SCHIJNASCENSIE (= onechte ascensie, mechanische ascensie, onnatuurlijke ascensie, stijgen in frequentie door kopieren en stelen van andermans scheppingstonen en valsspelen)
Volgens de SSOA is onechte frequentiestijging binnen de polariteit het gevolg van het betere knip- en plakwerk op spiritueel niveau. Je verzamelt wat gedachtevormen, hoog-frequente ideeen en voegt alles samen in een slecht passende puzzel om je eigen vibratie in een hogere dimensie te kunnen vasthouden. Aangezien er geen sprake is van beheersing van die frequenties leef je als gefragmenteerd bewustzijn boven je stand en kan je gemakkelijk door de mand vallen.

Ascensie draait om het volledig bewust worden van lichamelijk bewustzijn.

Sommigen reserveren de term ascensie uitsluitend voor het vertrek van een dimensie naar de volgende, hogere dimensie.

Weer anderen zijn ervan overtuigd dat het hele 'Ascensie-spel' is opgezet door duister bewustzijn dat lichtwezens vangt, verdooft en gegijzeld houdt. Terwijl jij gelooft dat je aan je ontwikkeling en evolutie werkt, wordt jouw lichtenergie geoogst en gebruikt om een virtuele werkelijkheid draaiende te houden, die ook wel de Matrix, het Spel, het Programma of het Net wordt genoemd.


Home     Evolutiepaden, vrije wil en polariteit
Devolutie, de val of terugval
Woordenlijst ascensie en evolutie

Ascensie is biologisch en spiritueel

In de tweede grote verzameling van perspectieven zijn lichaam en geest, ziel, het hoger zelf of de kosmische identiteit wezenlijk met elkaar verbonden.
Het lichaam is het meest verdichte deel en vormt het laagste bereik of bewustzijnsgebied van de mens. Ascensie en evolutie houden gelijke tred met het vermogen van bewustzijn om het lichaam in elk werkelijkheidsgebied verantwoord te beheren en te besturen. Ontwikkeling in bewustzijn drukt zich ook uit op lichamelijk niveau.


Opmerking: De zogenoemde "New Age" beweging is verdeeld over beide perspectieven. Beide groepen verstaan onder ascensie de reis terug naar huis, naar de bron of eerste schepper.


ASCENSIE (uit de *Freedom Teachings)
Bewustzijn kan zich in een tijdmatrix projecteren. Door staande-golf-technologie wordt de illusie van een holografische werkelijkheid beleefd binnen een systeem dat uit 15 dimensies bestaat. Door de tijdmatrix te betreden fragmenteert bewustzijn zichzelf op een ordelijke manier. Ascensie en evolutie vinden plaats doordat bewustzijn in elke dimensie de aanwezige frequenties verzamelt, waarna versmelting in bewustzijn met het hogerliggende identiteitsniveau kan plaatsvinden.

Als levensvorm kan je ORGANISCH zijn, waarbij je energie betrekt uit je eigen hoger zelf in verbinding met een levende tijdmatrix. Een ANORGANISCH bestaan houdt in dat je zwart-gat-eigenschappen vertoont. Je moet energie uit je omgeving betrekken of bij levensvormen met een betere bronverbinding aftappen, of je je daar nu van bewust bent of niet.