De corruptie van seksuele energiestromen, deel 5
Freedom Teachings over de disharmonie
van menselijke seksuele vibraties

De informatie van de Freedom Teachings is afkomstig van bewustzijnscollectieven
die tijd en ruimte in principe als volkomen legitieme scheppingen beschouwen.
De aarde en haar bewoners bevinden zich in een gevallen toestand
en zijn hier gedwongen om te leven beneden hun natuurlijke vibratieniveau.
Concurrerende groepen die levensvelden kunnen inzaaien in tijd en ruimte
hebben allemaal hun eigen agenda's en opvattingen over wat 'natuurlijk' is.

Op deze pagina:
Vier vormen van seksuele geaardheid van de mens
Het wezen van seksualiteit
Seks en DNA-codes
Seksuele energie van de tweede chakra
Karma Sutra
Het orgasme

Vier vormen van seksuele geaardheid van de mens

(Freedom Teachings)
1. Heteroseksualiteit
2. Homoseksualiteit
3. Biseksualiteit
4. Aseksualiteit

Het wezen van seksualiteit

(Freedom Teachings, Uit: Sacred Sex)
Seks en spirit zijn intiem met elkaar verweven en kunnen niet worden gescheiden.
Er is een plaats waar God, seksualiteit en spirit elkaar ontmoeten,
en dat is in het fysieke lichaam.

Een van de grootste misleidingen op deze planeet is de lering dat seks slecht is
en dat onze lichamen los staan van God.
Wanneer we met onze seksualiteit bezig zijn activeren we daarmee direct onze lichtlichamen.

Maar door mutaties in de elementalen van de tweede dimensie
is het contact met hogere dimensies van ons eigen wezen verstoord.
Erger nog, door die mutaties ontstaat zelfs een machtsstrijd tussen partners.

Wat in de praktijk van ons dagelijks leven tot uitdrukking komt als seksuele vooroordelen -
over mannen, over vrouwen, over de seksuele geaardheid van mensen -
heeft op het subtiele niveau te maken met de corruptie en verdraaiingen van onze elementalen.

Seks en DNA-codes

Tijdens de seksuele gemeenschap kunnen DNA-codes worden uitgewisseld.
Iemand kan, zonder dat zijn persoonlijkheid zich daarvan bewust is,
tijdens de geslachtsdaad druk in de weer zijn met het scannen en uitzoeken
van jouw genetisch materiaal voor persoonlijk gewin.

Dit kan gebeuren
* wanneer iemand door mind control technieken is bewerkt om dit te doen
* als er sprake is van astral tagging
* wanneer de betrokken persoon is ge´mplanteerd.

'Astral tagging' houdt in dat een persoon op astraal niveau van een etiket is voorzien,
waardoor hij of zij de ander via de hartchakra kan binnendringen en be´nvloeden.
Er zijn veel soorten etiketten; het zijn energetische programma's
die als een computervirus inwerken op je hartchakra.

(N.B.:Ook de *SSOA beschrijft patronen van energetische aanvallen
en manipulaties via de hartchakra, juist tussen geliefden.
Door het fysieke hart-op-hart contact kan het worden gerealiseerd.
Veel New Agers willen niet horen dat juist via het hart aanvallen kunnen worden uitgevoerd.
Alsof het duister zich nooit tot zulke verachtelijke tactieken zou verlagen?!)

Een implantaat op astraal niveau zou onder astrale etikettering kunnen vallen.
Maar er zijn ook implantaten die door bepaalde buitenaardse groeperingen
in hogere dimensies van ons wezen kunnen worden ingebracht.

Mensen die door het Duister - de Gevallen Engelencollectieven genaamd in de Freedom Teachings -
worden gebruikt om schadelijke programmeringen als virussen te verspreiden,
of om andere opdrachten uit te voeren binnen duistere agenda's,
worden slapers genoemd (sleepers, sleeper agents).
Ze zijn zich van geen kwaad bewust.

(N.B.:'Unconscious harm' - onbewust aangebrachte schade -
zo heten deze patronen in het algemeen binnen de SSOA.
Alle mensen dragen corrupte patronen in hun energieveld mee,
waardoor ze een schadelijke invloed kunnen hebben op hun omgeving of de mensen die ze ontmoeten.
Deze patronen zijn zo tragisch omdat ze verklaren waarom mensen met neutrale of goede bedoelingen
op het fysieke vlak toch zeer schadelijke effecten of een negatieve invloed kunnen hebben
op hun omgeving via hun niet-fysieke lichamen.)

Seksuele energie en de tweede chakra

(Freedom Teachings, Uit: Sacred Sexuality and the Art of Divine Relationship)
Door je eigen elementale krachten steeds bewuster te gaan beheren,
kan je de verstoringen in je seksuele energiestromen helpen verminderen.

De seksuele energie stroomt door de tweede chakra, die in verband staat
met voorplantingsorganen in de lichamen van mannen en vrouwen.
Die energie correspondeert met de tweede dimensie van ons wezen,
met de kleur oranje, de toon 'KI',
en het niveau van het elektron in ons energieveld.
(Dimensie 1, protonen, is magnetisch;
dimensie 2, elektronen, is elektrisch;
dimensie 3, neutronen, elektromagnetisch.)
Manipulatie van seksuele energiestromen verloopt dus via elektronen.

In een proces van medeschepping met goddelijke krachten,
wanneer de elementalen niet gemuteerd zijn zoals bij de mens op aarde,
kan de doorgang naar de Jhardon of Edon worden geopend.

Seksualiteit is lang misbruikt en wordt tot op heden misbruikt om anderen te manipuleren.
Dit gebeurt via zwart-gat-technologieen zoals het Net.
(De *SSOA leert dat de matrixverbanden en etherische netwerken die Merduk had aangelegd,
het mogelijk maakte voor Innana om energie te oogsten van slavenechtparen
die seksuele gemeenschap hadden. Deze 'elektrische' roosters bestaan nog steeds.)

Karma Sutra

(Uit: Sacred Sexuality)
De bekende informatie uit de Karma Sutra is afkomstig uit de oorspronkelijke leringen
van de Freedom Teachings. Maar de huidige versies bevatten nauwelijks nog informatie
uit de oorspronkelijke Ka-Ma SU-tara boodschappen.

Die gingen over het opwekken, het in samenwerking met anderen scheppen en doorgeven
van krachtige Christus frequenties.
Het doel daarvan was en is het ondersteunen en in stand houden
van zo goed mogelijke bronverbindingen en het krachtig houden
van het collectieve morfogenetisch veld van Christusbewustzijn.

(Uit: Sacred Sex Workshop Diary)
Het zat er wel in dat seksualiteit een belangrijke rol speelt in het bewaken van je Christusenergie,
zeker als je bedenkt hoe het in nevelen en raadselen is gehuld door duistere groeperingen.
De Gevallen Engelencollectieven beheersen de mensen nu door seks en geld.
Hun zwart-gat-technologieen belnvloeden ons allemaal dagelijks en op diepe niveaus
via pulseringen waar niemand aan kan ontkomen.
Hierdoor draagt ieder mens op aarde verstoringen in zijn elementalen,
die de chemicalien in ons lichaam helpen produceren.

In buitenaardse beschavingen met Christusbewustzijn is goddelijke eenwording tussen partners
een gerespecteerde en gewaardeerde manier om de extatische vreugde van de Bron te beleven,
en ook je eigen bijdrage te leveren aan de energiestroom die terugkeert naar huis.
Mensen die eraan deelnemen zorgen ervoor dat ze er volledig op zijn voorbereid.
Zo niet, dan zullen ze zelf besluiten er niet aan deel te nemen.

Wie in deze tijd ook bewust verantwoording wil nemen voor zijn seksualiteit
krijgt het advies om seksuele gevoelens en impulsen in het lichaam te houden
in de eerste drie chakra's (1, 2 en 3), verbonden met dimensies 1, 2 en 3.
Dat houdt in dat je je NIET overgeeft aan seksuele fantasieen of seksuele activiteiten in droomtijd,
dus in de vierde dimensie. Je loopt daar namelijk het risico van astrale seksuele invasie.
Veel duister bewustzijn is body snatch-hungry, dus ijverig op zoek
naar een fysiek lichaam om in te wonen of zich uit te kunnen leven.

Psychische of astrale seks betrekt jouw lichtlichaam bij seksuele activiteit in droomtijd.
De Freedom Teachings geven aan dat astrale seks tot karmische verstrengeling leidt.
Bovendien is het gevaar van invasie of het inbrengen van implantaten tijdens het orgasme zeer groot.
De gemiddelde mens die zich met pornografie bezig houdt begrijpt niet dat hij zich niet lichamelijk
maar op astraal niveau blootstelt aan allerlei gevaren.

Het orgasme

De Freedom Teachings leren dat het orgasme rechtstreeks in verband staat
met de kundahlinistromen in je ruggengraat, je centrale vertikale kolom,
en dat je de energie die vrij komt bij een orgasme richting kunt leren geven.

Maar ook de programma's in onze stuitchakra's zijn gemuteerd.
Wanneer mensen een orgasme hebben, zenden ze lage chaotische freqenties uit
die niets met Christusbewustzijn te maken hebben.
Zulke frequenties maken deze wereld niet een beetje mooier,
maar nog een beetje corrupter en rommeliger.

En dat is nog niet alles.
Door die mutaties kunnen anderen intappen op onze levensenergie en zich ermee voeden.
Wie verbaast zich nog over het bestaan van een bloeiende porno-industrie,
als je beseft hoeveel astrale parasieten er zijn?

Het is geen wonder dat er mensen zijn die een hekel hebben aan seks.
Ze voelen aan op een diep niveau van hun wezen dat het weinig te maken heeft
met de goddelijke bewustzijnsstromen die er in ongevallen toestand mee gemoeid zouden zijn.


De corruptie van seksuele energiestromen, deel 6:
Amitakh over een vampier-eigenschap van de Anunnaki: pedofilie

Corruptie van seksuele energiestromen, Overzicht

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home