Meten is weten?

Op deze pagina:
Het meten van subtiele energie
Meetsystemen, voorbeeld 1: Frequenties
Meetsystemen, voorbeeld 2: Boviswaarden
Meetsystemen, voorbeeld 3: Bewustzijnsladder
Commentaar op de meetsystemen
Metingen door groepsleden
Vitaliteit en balans als corrupte begrippen

Het meten van subtiele energieën

Er zijn veel theorieën in omloop die claimen dat het mogelijk is om frequentie, vibratie of andere energieniveaus te meten. Meestal worden dergelijke metingen verricht binnen een New Age-achtig wereldbeeld dat evolutie en ascensie naar hogere bestaansgebieden aanhangt.

Dat meten van subtiele energieën gebeurt met behulp van de pendel, spiertesten, wichelroedes, aan de hand van astrale informatiebronnen, in direct contact met je hoger zelf, of met behulp van allerhande apparatuur. Simpele, zelfgemaakte apparatuur, of peperdure geavanceerde technologie.


Wat wordt er zoal gemeten?

Er wordt van alles gemeten dat valt onder de algemene noemer energie. Levensenergie, Chi, Ki, Rei, Prana, Mana. Astrale, etherische, kosmische energie. Straling, licht, orgon. Vitaliteit, vibratie, frequentie, spirituele heelheid, afstemming. Bewustzijnsontwikkeling, gedachtegolven, vibratiebanden. Allemaal welluidende begrippen die de moeite van het meten zeer waard lijken, maar die ook sterk voor subjectieve interpretaties vatbaar zijn.

Sommige meetsystemen zijn tevens verbonden met methoden om energie op te laden, om herstel of genezing te bevorderen. Door al die namen die onderzoekers aan verschillende energieën geven is het soms moeilijk vast te stellen wat men nu eigenlijk meet. Je kun je ook afvragen of verschillende meters die dezelfde meeteenheid hanteren, zich inderdaad op hetzelfde afstemmen tijdens het meten.

Hier volgen een paar voorbeelden van uiteenlopende meetsystemen.

Meetsystemen, voorbeeld 1
Uit de Mind Control-hoek: frequenties

Het meten van frequenties (aantal elektromagnetische golven per seconde, uitgedrukt in Hertz) gebeurt met geavanceerde apparatuur. Deze methode valt onder klassiek-wetenschappelijke meetmethodes. Frequenties kunnen niet alleen worden gemeten maar ook opgewekt - met alle manipulatieve mogelijkheden van dien.

Elektromagnetische hersengolven: 0.1 tot 30 Hz
Menselijke besluitvaardigheid is onderworpen aan hersengolven in combinatie met de bewustzijnstoestand.
Wanneer het gehele menselijke lichaam wordt blootgesteld aan bepaalde frequenties ontstaan de volgende klachten:
Hoofdpijn 13-30 Hz
Gebrekkig spraakvermogen 13-20 Hz
Kaakpijn 6-8 Hz
Pijn op de borst 5-7 Hz
Pijn in de onderbuik 4.5-10 Hz
Aandrang om te plassen 10-18 Hz
Aandrang om te poepen 10.5 – 16 Hz

Frequenties van (parasitaire) levensvormen op aarde:
(1 kHz = i kilohertz = 1000 Hertz)

Schimmels, bacteriën 40-200 kHz
Virussen 250-420 kHz
Platwormen 380-440 kHz
Wratten 400-430 kHz
Lintwormen 420-450 kHz
Mijten 640-850 kHz
Mieren 1000-1200 kHz
Goudvissen 900-1500 kHz
Kameleons 1000-6000 kHz
Katten 1500-8000 kHz
Menselijke lichaamscellen : 1.520 tot 9.460 kHz.
(Verschillende organen, lichaamsdelen en functionele systemen hebben zeer verschillende frequenties.)

N.B. Lagere frequenties zijn verbonden met 'lagere' levensvormen. Onbewuste aanname is dat lagere bewustzijnsvormen nog een langere weg te gaan hebben op de evolutionaire ladder. Onderscheid tussen licht en duister bewustzijn per lichaamsvorm wordt meestal al helemaal niet gemaakt.

Meetsystemen, voorbeeld 2
Het meten van Boviswaarden

Het gaat hier om het meten van levensenergie, universele energie, vitaliteit van water, voedsel of andere biologische lichamen. Er wordt gemeten met o.a. de pendel, spiertesten, de wichelroede, de biotensor.

De grenswaarde tussen gezonde en ongezonde toestanden is vastgesteld op 6.500. Dat wil zeggen, meetwaarden onder de 6.500 staan voor ongezonde systemen die energie aan hun omgeving onttrekken. Het gezonde menselijke energiesysteem meet waarden van 6.500 tot 8.000 . Diverse groepen hanteren verschillende maximale waarden. Volgens sommigen loopt de schaal tot 10.000 Bovis, volgens anderen tot 18.000 of van 0 tot oneindig. Er zijn zelfs groepen die ook negatieve Boviswaarden meten; dit zou alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van zwarte magie.

In de natuur hebben struiken en heesters een Boviswaarde die vergelijkbaar is met die van gezonde mensen. Maar gezonde bomen hebben een hogere waarde: 7.000 tot 10.000 Bovis. Daarom kan een mens zich opladen door een wandeling in een gezond bos. Als het bos ziek en stervende is (waarden rond 4.000 Bovis) zal men daar juist uitgeput raken.

Om gezond te blijven of te herstellen zou de mens alleen voedsel en water moeten consumeren met waarden boven de 6.500 Bovis. Leidingwater meet waarden tussen de 100 tot 4.000 Bovis en lang gekookte groenten zouden zelfs een waarde hebben van minder dan 200 B. Het opvoeren van Boviswaarden, ofwel het (her)opladen van ongezonde systemen zou met behulp van dure apparatuur kunnen geschieden, maar ook door te mediteren, door intentie of door een hoge afstemming te kiezen in bewustzijn.

In graancirkels en op krachtplaatsen worden gigantische Boviswaarden gemeten:
Stonehenge/Avebury 14.500 – 17.500 B
Water uit geneeskrachtig bronnen ca. 42.000 B
Graancirkel, bijvoorbeeld 6.3 miljoen B (63.000.000 B)

Binnen tradities van het wichelroedelopen worden vaak alleen positieve (in de zin van gezondheidsbevorderende, voedende) energieën en negatieve (gezondheid ondermijnende, ziekmakende) energieën gemeten en van elkaar onderscheiden, zonder een uitgebreide schaal zoals de Bovis te hanteren.

Wie bezig is met het meten van Boviswaarden doet dat binnen het kader van een algemeen wereldbeeld. Velen verbinden hoge Boviswaarden met spirituele heelheid, met evolutionaire ontwikkeling of tenminste een voorwaarde daarvoor. Een concurrerend standpunt is dat hoge energetische waarden binnen de corrupte virtuele werkelijkheid geen verband hoeven te hebben met de aard van de spirituele essentie, die ermee is verbonden. Een draconisch wezen kan een energielichaam in stand houden met duizelingwekkend hoge, ‘kosmische’ waarden.

Meetsystemen, voorbeeld 3
Bewustzijnsladders

David Hawkins, een zogeheten spirituele leraar die geheel vanuit de evolutiegedachte doceert, heeft een meetsysteem van bewustzijn ontwikkeld. De schaal loopt van 0 tot 1000, waarbij 1000 staat voor het hoogst bereikbare bewustzijn op aarde, dat door verlichten zoals Jezus en Boeddha zou zijn bereikt.

Vergelijkbare meetsystemen zijn ontwikkeld binnen bijvoorbeeld de Spiritual School of Ascension. Daar wordt een direct verband gelegd tussen bewustzijn en de conditie van het DNA van het menselijke lichaam. Wat wordt gemeten is het ‘vibratieniveau’. Evolutie en ascensie, of de mogelijkheden daartoe, worden gekoppeld aan de mogelijkheden of beperkingen van het menselijke lichaam. Spirituele essentie zou onderworpen zijn en blijven aan die beperkingen.

Veel New Age leringen gebruiken de termen vibratie en frequentie door elkaar heen als synoniemen, vaak binnen een evolutiemodel: hoe hoger, hoe beter of verder ontwikkeld.

Binnen het systeem van Hawkins wordt bewustzijn als volgt gemeten:
schaamte 20
schuld 30
apathie 50
verdriet 75
angst 100
verlangen 125
woede 150
trots 175
moed 200
bereidwilligheid 310
acceptatie 350
de rede, ratio 400
liefde 500
vreugde 540
vrede 600
verlichting 700-1000


Commentaar op de meetsystemen

Moeilijkheden en bezwaren die zich voordoen bij gangbare methoden en technieken van ‘erkend’ wetenschappelijk onderzoek, doen zich ook hier voor, en soms in sterkere mate. Wanneer je iets meet, is de vraag steeds wat je meet en welke conclusies je uit die metingen zou kunnen of mogen trekken. Ook hier zouden onderzoekers de betrouwbaarheid en relevantie van hun metingen serieus ter discussie moeten blijven stellen.

De waarde van onderzoek, dat traditioneel wordt verbonden aan een streven naar objectiviteit en herhaalbaarheid, wordt tegenwoordig door veel wetenschapsfilosofen in twijfel getrokken.

Metingen door groepsleden

Wie ervaring heeft met pendelen, spiertesten en wichelroedelopen (of andere meetsystemen die werken via het subtiele energieveld en de intentie van de meter) weet dat er in groepen verrassend gelijke metingen kunnen worden verricht door groepsleden die zich op elkaar of op het groepsdoel hebben afgestemd.

Ik heb zelf iets dergelijks meegemaakt tijdens een groepsbijeenkomst van de SSOA in Canada. Een van de deelnemers had een huurauto en nam een andere deelneemster mee tijdens uitstapjes naar de omgeving. De vrouw die meereed wilde hem daarvoor betalen; ze stond erop een bijdrage te leveren in de kosten.

De groepsafspraken van de SSOA zijn o.a. het principe van “balanced giving and receiving” – geven en nemen doelbewust in balans houden tussen groepsleden – en de intentie om daarbij rekening te houden met de karmische beladenheid van betrokken partijen. Ik vond dat deze criteria nogal vatbaar zijn voor persoonlijke interpretaties. Men vroeg mij door spiertesten een bedrag vast te stellen. Twee andere deelnemers die met de pendel werkten kregen hetzelfde verzoek. Onafhankelijk van elkaar kwamen we alle drie uit op hetzelfde bedrag van 60 Canadese dollars. Ik was zeer verbaasd over deze gelijke uitkomst, die suggereerde dat er objectief iets was gemeten.

Door latere ervaringen is mijn standpunt gewijzigd. Er is hier volgens mij helemaal geen sprake van zoiets als objectiviteit. Wanneer groepsleden sterk op elkaar zijn afgestemd en een bepaald doel delen, komen zij onder invloed van een bepaald groepsbewustzijn (Zie ook: egregor, deel 1 en 2). Dit beïnvloedt gedrag, denkpatronen en reacties van de groepsleden, dus ook metingen d.m.v. pendelen, spiertesten of wichelroedelopen. Dit is mijn persoonlijke conclusie.

En hoe zit het dan met die Bovis-waarden?

Het menselijke lichaam is een consumerende, verspillende verbrandingsmachine die als buitengewoon parasitair kan worden aangemerkt. Het is waar dat dood, leeg voedsel ons lichaam uitput, dat een omgeving met lage energetische waarden ons leegzuigt en dat we levensenergie nodig hebben om te kunnen overleven in dit hologram, dat we ‘ons leven’, onze incarnatie noemen. Maar wij zijn niet ons lichaam, noch ons DNA.

Het onderhouden en in balans houden van onze materiële lichamen is een van de uitgekookte methoden, waarmee lichtbewustzijn gedwongen wordt tot een parasitair bestaan. Ons lichaam heeft water en voedsel nodig. Deze walgelijke, gruwelijke constructie zorgt ervoor dat we ons lekker voelen als we vers, energiek voedsel kunnen eten of ons kunnen opladen met allerlei corrupte, hoogfrequente kosmische energieën die we ‘vitaal’ noemen: ondersteunend voor leven in materiële dimensies. Daaronder vallen ook etherische en astrale subtiele energieën.

Wanneer fysieke, materiële systemen worden opgeladen of een hogere Boviswaarde krijgen d.m.v. apparatuur, meditatie of afstemming, dan is de vraag waar die energie dan vandaan komt. In nulpuntenergie-kringen en New Age kringen met hun sterke geloof in overvloed uit de kosmos of het universum, wordt vaak gesuggereerd dat deze ‘goddelijke’ energie gewoon voor het oprapen ligt. Men houdt niet graag rekening met de mogelijkheid dat energie binnen dit hologram eindig zou zijn en dat energie hier dus een schaars goed is.

Vitaliteit en balans

Het woord ‘vita’ betekent ‘leven’- leven binnen ruimte en tijd. Wanneer je iets meet dat voorwaarde is voor overleving binnen deze virtuele werkelijkheid, dan betekent dat nog niet dat je daarmee iets goeds meet. Diegenen onder ons die zich zo hebben ingegraven in dit hologram dat het hun primaire werkelijkheid is geworden, zullen alles wat overleving en gezondheid op het materiële vlak bevordert als positief ervaren, en de corrupte aard van deze levensbrengende energie niet willen onderkennen.

De verplichting om voor ons natje en droogje te zorgen, om de warmte en koude in ons lichaam te reguleren en zo voortdurend bezig te zijn met het in stand houden van balans op het materiële vlak is geen goddelijke bezigheid. Fysiek leven is niet heilig. De New Age beweging misleidt lichtwezens door vol te houden dat ‘leven’ binnen het kader van evolutie en vooruitgang gebeurt.

Maar wie de onderliggende gedachtevormen van deze corrupte schepping kan lezen, die weet dat je geen spirituele vooruitgang boekt door vers, opgeladen voedsel te eten en vitale mensen om je heen te verzamelen zonder op spirituele essentie te letten. De objectieve meetbaarheid van fysieke eenheden wordt in sommige kringen verward met meetbaarheid van spirituele essentie in relatie tot evolutie. Maar wie alleen wil genieten van jong, maagdelijk groen en in staat is al die kosmische energieën te manipuleren, alleen om er lichamelijk jong en vitaal uit te kunnen zien, vertoont Anunnaki-persoonlijkheidstrekken. Lekker genieten en leven in het nu.

Hiermee wil ik niet suggereren dat lichtwezens zich schuldig moeten voelen omdat ze consumeren en verspillen, nadat ze hier gevangen zijn gezet, afhankelijk zijn gemaakt en verslaafd geraakt. Maar alles wat we ‘lekker’ noemen is verbonden met de zintuigen die ons vastzetten in dit hologram en die ons verleiden te ‘leven’ door de programmeringen van onze materiële lichamen heen.

Ook hoeven we niet te wanhopen, omdat er soms maar geen einde lijkt te komen aan het lijden in deze werelden. Maar voorwaarde voor spirituele overleving is dat we blijven verkiezen om door de mooie praatjes van New Age of andere religieuze oplichters heen te willen prikken, en te begrijpen dat deze wereld onze eigen wereld niet is. Liever dat, dan je laten verleiden om hier nieuwe virtuele werkelijkheden te scheppen waar jij al je energie en aandacht aan zou moeten geven.

Er zijn veel lichtwezens die zich al zeer ver hebben laten doorprogrammeren. Ze zijn de onbewuste hulpjes van de Kosmische Piraat. Af en toe kom ik nog in opstand tegen dat gegeven. Soms weiger ik te geloven dat zo veel lichtbewustzijn hier gevallen is, compleet ingekapseld in de plakkerige webben van deze honingraatmatrix – en niet meer kan worden bevrijd.

Gelukkig staat dit hele systeem, dit walgelijke computerspel met al zijn verschrikkingen, op instorten. De stekker gaat eruit. En als dit jouw enige en voornaamste werkelijkheid is, dan vind je dat vanzelfsprekend een nare, duistere gedachte van een doemdenker.


April 2009

Exopolitiek
Home