De relatie tussen DNA, bewustzijn en ons lichaam

Bestaat er een goddelijke blauwdruk (Divine Blueprint) voor DNA?
Wat is 'menselijk' DNA?

De tweeslachtige mens? In spirituele maar ook vele wetenschappelijke stromingen gaat men er niet van uit dat deze fysieke wereld om ons heen de enige en voornaamste werkelijkheid is. Eerst is er goddelijke scheppingskracht of zijn er natuurkundige krachten, die zich dan uiteindelijk manifesteren in deze wereld of werkelijkheid die we buiten onszelf lijken waar te nemen.

We zijn het met elkaar eens dat er een intelligent ontwerp ten grondslag ligt aan ons fysieke lichaam en het functioneren daarvan. We verschillen wel erg van mening over de vraag of we zelf iets te maken hebben met die goddelijke scheppingskracht en er deel van uitmaken, of dat die kracht geheel buiten ons om werkt en we een godheid of natuurkrachten buiten onszelf moeten gehoorzamen.

Spiraaldans van energie Aanhangers van directe scheppingsvisies gaan niet uit van evolutie vanuit een celletje, maar van directe manifestatie van een fysiek lichaam door goddelijk bewustzijn. Het oorspronkelijke ontwerp voor menselijk DNA zou op een niet-lichamelijk bestaansniveau zijn ontworpen en geschapen om een volkomen gezond menselijk lichaam tot expressie te brengen. Zo'n mens zou letterlijk van licht en lucht kunnen leven en niet afhankelijk zijn van voedsel uit zijn omgeving.

Aangezien wij daar niet erg op lijken is de conclusie binnen zulke perspectieven dat ons DNA in verval is geraakt en daarmee ook onze natuurlijke vermogens om behoorlijk voor ons eigen lichaam te zorgen. We weten nu niet eens meer wat zich in ons afspeelt en zijn geheel afhankelijk van advies van 'specialisten' buiten onszelf bij wie we genezing zoeken. Die situatie zou op zich al een duidelijk symptoom zijn van een menselijke cultuur die in verval is geraakt. Herstel van ons DNA zou een terugkeer naar die eerste 'Divine Blueprint' betekenen door middel van DNA-activatie en -transmutatie.

Overigens vinden biologen in de natuur wel voorbeelden van zulke superwezens. De meeste dieren gaan lang niet niet zo klunzig of spilziek om met voedsel en water in hun lichaam als wij. Er zijn
beren die 's winters geen winterslaap houden maar in een grot hun jongen baren en grootbrengen, terwijl ze zes maanden lang niets eten of drinken. Ze kunnen al het vocht en voedsel in hun lichaam gebruiken en circuleren, en hun lichaamsvet omzetten om hun eigen lichaam in stand te houden en om melk te produceren voor hun jongen.

De 'blauwdruk' voor het DNA van die beren zou minder in verval zijn geraakt dan dat van mensen en veel andere wezens op deze planeet.

Er worden steeds meer ontdekkingen gedaan
die de Darwinistische evolutietheorie tegenspreken.
Er zijn vreemde schedels gevonden met zulke rare afmetingen,
dat wetenschappers die ze hebben gezien moesten concluderen
dat het ofwel om vreemde genetische experimenten met mensen gaat
ofwel om buitenaards DNA.
Misschien wel allebei.
Natuurlijk worden zulke wetenschappers nog belachelijk gemaakt,
maar de foto's en feiten liegen er niet om.
(Zoek op internet/afbeeldingen:
'Starchild skull', 'deformed skull')

Uit een onderzoek onder 200 Anglicaanse geestelijken
bleek dat maar 68 van hen de tien geboden kenden,
terwijl de helft zei te geloven in het bestaan van buitenaardse wezens.

Er zijn celbiologen die concluderen dat ons DNA ook buitenaards DNA bevat,
dat ons "junk DNA" misschien functioneert op een manier die we niet doorgronden,
of dat het ongebruikte mogelijkheden van de mens vertegenwoordigt.


Wat is DNA?

"Het menselijk lichaam is een holografische projectiemachine.
Wanneer de neurologische structuur de DNA-codes verwerkt
als elektrische impulsen,
zal het individu buiten zichzelf, als materie in de derde dimensie,
de beelden en gebeurtenissen waarnemen die in zijn DNA geprogrammeerd zitten.
Het fysieke lichaam dient als een chemische lens
waardoor delen van het dimensionale Verenigd Veld kunnen worden waargenomen.
Zo ervaar je een holografische projectie van een werkelijkheidsveld buiten jezelf."
*Freedom Teachings

Volgens Len *Horowitz gedraagt DNA zich als een 'antenne naar de schepper'.
Door elektromagnetische golven en kosmische straling
staat DNA direct in verband met onze spiritualiteit.
90% van ons DNA zou betrokken zijn
bij bio-akoestische en elektromagnetische processen.
Horowitz spreekt van elektro-gentechnologie (electrogenetics)
en de wetenschap van bio-holografische processen (bioholography).

Volgens de auteur van het *Matrix V materiaal
is ons DNA vervuild met allerlei programma's
waaronder het "vermenigvuldigt u'-commando.
Het is een van de obstakels die we moeten overwinnen
om in goed contact met ons Hoger Zelf te kunnen komen.
Het is een spirituele valkuil om mensen te laten geloven
dat ze niet hun bewustijn, maar hun DNA en hun lichaam zijn.

Wat is DNA in gevallen toestand?

DNA en informatieverlies

Volgens de SSOA betekent een val in bewustzijn verlies van informatie. Informatie die in het DNA opgeslagen zou moeten zijn, is verdwenen.

Ascensie houdt het terughalen van die informatie in, door je karmische patronen te herkennen en te vergeven, en door te werken met intenties. Maar informatie over de goddelijke blauwdruk is in handen gevallen van het duister en niet zo maar beschikbaar.

Ascensie in de praktijk is dus een kwestie van uitproberen. DNA van verschillende culturen kan worden gecombineerd om een zo hoog mogelijke vibratie in je lichaam te kunnen vasthouden, terwijl je uiterst zorgvuldig moet opletten of er geen delen van je lichaam zijn die achterblijven.


Opmerking: de mogelijkheid dat DNA (en dus ook je fysieke lichaam op latere leeftijd) kan veranderen door activatie of transmutatie, onder invloed van intenties, gedachten of het binnenstromen van kosmisch bewustzijn, is bij velen nog niet bekend of wordt niet erkend.


DNA-mutaties

De Freedom Teachings zeggen dat door DNA-mutaties bepaalde dimensies van je wezen niet meer in contact met elkaar functioneren. De mens was ontworpen om zich te manifesteren in vier verschillende verdichtingsgebieden van elk drie dimensies; dat zijn er totaal 12. Buiten de velden van manifestatie zijn er nog drie dimensies binnen de tijdmatrix; dat is het niveau van onze Rishi-identiteit.

Maar bij een mutatie gaat geen informatie verloren. Er zijn twee manieren om in te grijpen in de normale evolutiegang:

1. DNA wordt uitgeplugd.
In ons verdichtingsgebied, dimensies 1,2 en 3 was ons bewustzijn in verbinding met de dimensies 4 tot en met 12 uitgeplugd. De codes zijn dan nog wel degelijk aanwezig, we noemen dit junk-DNA, maar niet geactiveerd.

2. DNA-codes worden omgekeerd.
In dit geval wordt DNA wel actief gemaakt maar vindt er een omkering van de codes plaats, waardoor informatie en energie-stromen op zijn kop of binnenstebuiten worden gekeerd. Dat is gebeurd met twee-derde van onze werkelijkheid binnen dit verdichtingsgebied: 2/3 is corrupt door omkering. Ook in dit geval is de informatie nog steeds aanwezig; hij wordt alleen niet gebruikt zoals bedoeld in de oorspronkelijke blauwdruk.


Wanneer het gaat om een snel, schijnbaar wonderbaarlijk herstel van ons DNA, dan biedt de SSOA alleen goede perspectieven voor een elite groep mensen met het juiste DNA, voornamelijk Grootmeester DNA genoemd. Studenten werken aan het herstel van informatie over de goddelijke blauwdruk.

De Freedom Teachings leren dat zielen die hebben besloten dat ze willen terugkeren naar de oorsponkelijke blauwdruk en herstel van hun bronverbinding, al zijn geincarneerd in een lichaam dat activatie en herstel van bewustzijn in verband met 12 dimensies mogelijk maakt. Informatie over de gehele goddelijke blauwdruk is beschikbaar, maar kan pas worden gemanifesteerd wanneer het binnenstromen van hogere energie en bewustzijn bepaalde corrupte manifestaties kunnen overschrijven. Het bestaan van corruptie in hogere dimensies wordt overigens ook door de SSOA volledig onderschreven.

Wat is de oorsprong van menselijk DNA?

Samengevat zijn er verschillende mogelijkheden.

1. Alle menselijk DNA vindt zijn oorsprong op de aarde.
    Buitenaards menselijk DNA bestaat niet.

2. Alle menselijk DNA is van oorsprong buitenaards.
We komen hier niet vandaan.
Menselijk DNA IS buitenaards DNA.

3. Menselijk DNA is kosmisch van aard,
maar gedraagt zich anders op elke planeet.
Afhankelijk van plaatstelijke omstandigheden
ontstaan varianten op menselijke lichaamsvormen.

4. Menselijk DNA, of het nu zijn oorsprong op aarde heeft of niet,
is vermengd met 'vreemd' genetisch materiaal,
met dierlijk genetisch materiaal, of beide.
Menselijk DNA op aarde is vervuild en bestaat hier niet meer
in zijn oorspronkelijke vorm.

5. De menselijke lichaamsvorm kan worden bewoond
door bewustzijn van allerlei soort en oorsprong.
Je kunt de aardse lichaamsvorm en het DNA beschouwen als
een voertuig dat door aards of buitenaards bewustzijn
kan worden bestuurd.

6. Wat wij ons menselijk bewustzijn noemen
in contact met onze lichaamsvorm (Eng: hominoid form),
is maar een fractie van een veel groter bewustzijn
in de grote oceaan van het universele bewustzijn.
Ons DNA is deels aards, maar voornamelijk kosmisch.

Home     De geschiedenis van menselijk DNA