Freedom Teachings:
Alle dimensies in dezelfde ruimte

Je hoort vaak zeggen dat afstand tussen dimensies een illusie is.
Andere frequenties en vibratiebanden bevinden zich allemaal dichtbij,
maar buiten jouw waarnemingsbereik. Hoe is dat mogelijk?

De Freedom Teachings is een van de weinige spirituele scholen
die een lawine van details levert over de mechanieken achter de schepping
van de illusie van tijd en ruimte in een tijdmatrix.

Staande golf-technologie

De schepping van ruimte-tijd is staande golf-technologie.
Het lijkt alsof staande golven bewegen van het ene punt naar het andere,
maar dat is een illusie: het zijn allemaal vaste, gefixeerde punten
die op dezelfde plek blijven. Je kunt het vergelijken met een lange rij lampjes
die snel kort na elkaar oplichten: dit schept de illusie dat een licht zich verplaatst. Maar de lampjes staan gewoon op dezelfde plek en gaan aan of uit.

Een staande golf is een vorm van bewustzijn.
Het is een multi-dimensionaal patroon dat voortkomt uit een gefixeerd punt van geluid-vibratie binnen het Morfogenetisch Veld van het kosmisch universele veld.

ARPS: Angular Rotation of Particle Spin

Subatomaire bewustzijnsdeeltjes draaien met een bepaalde hoek ten opzichte van elkaar. Alle deeltjes hebben bewustzijn.
Een deeltje draait om zijn as met een bepaalde draaisnelheid.
Binnen dezelfde dimensie draaien alle deeltjes om dezelfde as-richting.
Die as maakt een bepaalde hoek ten opzichte van deeltjes in een andere dimensie.
Alle deeltjes binnen dezelfde dimensie hebben dezelfde asrichting
waaromheen ze draaien, en wisselende vibratie-oscillatie-snelheden.

Door een proces van deling of splitsing (fission), ook uitbreiding genoemd,
ontstaan gepolariseerde deeltjes.
Deeltjes met een negatieve lading doen magnetische energievormen ontstaan,
Deeltjes met een positive lading doen elektrische energievormen ontstaan.
Door het proces van samensmelting (fusion), ook samentrekking, inkrimping
of hereniging genoemd, ontstaan weer omnipolaire deeltjes,
die potentieel elke polariteit aan kunnen nemen of geen polariteit.

De daad van fission-fusion, uitbreiding-inkrimping, wordt de OERDAAD genoemd, die het ontstaan van polariteit verklaart.
ARPS verklaart waarom in de ruimte die voornamelijk 'leeg' is, zo veel dimensies dwars door elkaar heen kunnen bestaan.

Dimensies en Harmonic Universes

Een dimensie is een zichzelf herhalende opeenvolging van staande-golf-punten, gebouwd op licht en geluid, die aan en uit kunnen flitsen. Energiegroeperingen binnen een dimensie volgen een specifiek geometrisch patroon, gebouwd op gekristalliseerde, bewuste eenheden binnen een morfogenetisch veld, de blauwdruk voor manifestatie.

De eerste dimensie bestaat uit vrouwelijke, magnetische deeltjes die protonen heten. De as van die deeltjes maakt een hoek van 90 graden ten opzichte van de tweede dimensie, die bestaat uit mannelijke, elektrische deeltjes, de elektronen. De as van de deeltjes uit de derde dimensie, de neutronen, maakt een hoek van negentig graden met de elektronen, en 180 graden met de protonen.

Drie dimensies vormen samen een Harmonisch Universum, ofwel een waarnemingsplatform. Als jouw bewustzijn zich in de derde dimensie bevindt, neem je de tweede dimensie waar als solide. Vanuit de vierde dimensie ziet de derde er solide uit, etc.

De menselijke geest produceert voortdurend staande golfpatronen door te denken. Dit verklaart de invloed die een mens met zijn denkpatronen uitoefent op het morfogenetisch veld, de blauwdruk voor manifestatie.

Een harmonisch universum bevat drie dimensies en verschuift in zijn totaliteit 45 graden ten opzichte van het volgende harmonisch universum. Een tijdmatrix bestaat uit 15 dimensies.

Binnen de Freedom Teachings is polariteit binnen een 'gewone' tijdmatrix
geen indicatie van een gevallen toestand.
Aanname is dat bewustzijn dat zich in een tijdmatrix bevindt,
daar ooit uit vrije wil in terecht is gekomen.

Dit wereldbeeld staat lijnrecht tegenover dat van de gnostici,
die polariteit, materie in tijd en ruimte, beschouwen als duistere scheppingen
die lichtbewustzijn gevangen houden en uitbuiten.
Het 'kosmisch universele veld' is dan het werkterrein van het Duister.
Er zijn wel reddingswerkers die zich binnen die schepping hebben geprojecteerd,
met het doel lichtwezens eruit te bevrijden, die nu zelf ook verdoofd,
gevangen en gegijzeld zijn.

De pagina's over Heilige Geometrie - volgens de Gnostici verre van heilig -
zijn nog in bewerking.

Home